مطالعه مکان يابي استقرار يک پالايشگاه نفت با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و مدل هاي لاجيت و پرابيت
(1390/10/15) - پايان نامه ها

دي ماه ١;٣;٩;٠; سعيد صدرزاده مقدم کليد واژه: مکان يابي ، پالايشگاه نفت، سامانه اطلاعات جغرافيايي، منطق بولين، مدل لاجيت و پرابيت

1

چکيده:
ضرورت انجام مطالعات مكان يابي تعيين محل صنايع، يكي از كليدي ترين گامهاي تأسيس صنايع است، چرا كه نتايج اين تصميم در درازمدت ظاهر شده، اثرات بسزايي از بعد اقتصادي، محيط زيست و مسايل اجتماعي دارد. کشور ايران با دارا بودن مي ادين عظ يم نفت ي، چهار مين توليد کننده نفت در جهان م ي باشد . کمبود ظر في ت پالايش ي و تقاضا ي داخل ي بالا برا ي فرآورده ها ي نفت ي، اي ران را به وارد کننده فرآورده ها ي نفت ي مانند بنز ين تبد يل کرده است.ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد فرآورده هاي نفتي بسيار با اهميت و ضروري مي باشد که  در اين راه توسعه پالايشگاه هاي موجود و يا ايجاد ظرفيت جديد (احداث پالايشگاه نفت ) از جمله راهکارهاي پيش رو مي باشد.با توجه به هز ينه ها ي بس يار بالا ي احداث پالا يشگاه و دولتي بودن صنعت نفت در کشور، در راه احداث پالايشگاه نفت بايستي روي ه اي را در پ يش گرفت که هزينه هاي کل حداقل شود. بدين منظور تعيين بهترين و مناسب تر ين مکان برا ي احداث يک پالايشگاه جديد از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اي ن مطالعه با استفاده از تلفيق سامانه اطلاعات جغرافيايي و مدل هاي اقتصاد سن جي تصاد في مانند لا جي ت و پرابي ت بدنبال تعيين مکان بهينه جهت استقرار يک پالايشگاه نفت در محدوده جغرافي ايي کشور م ي باشد. در اين مطالعه معيارهاي جغرافيايي مانند شيب و ارتفاع زمين در بخش سامانه اطلاعات جغرافيايي بکار گرفته شده اند. سپس کليه نوا حي مورد بررس ي قرار گرفت ه و نوا حي داراي شرايط اوليه جغرافيايي غربالگري گردي ده اند . در نهاي ت با استفاده از مدل ها ي لاجي ت و پرابيت نواحي مورد بررسي با توجه به معيارهاي اقتصادي بررسي و رتبه بند ي نها يي صورت گرفته است.
کليد واژه: مکان يابي ، پالايشگاه نفت، سامانه اطلاعات جغرافيايي، منطق بولين، مدل لاجيت
و پرابيت

 

فهرست مطالب
فصل اول: کليات تحقيق
۱- مقدمه ٢ -۱
٢- بيان مسئله و ضرورت مطالعه ٤ -١
١ هدفهاي مسايل مكان يابي٥ -٢-١
٢ انواع مسايل مكان يابي ٦ -٢-١
۳- اهداف تحقيق٩ -۱
۴- فرضيه ها و سوال هاي اصلي تحقيق٩ -۱
۵- نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق ١٠ -۱
۶- روش تحقيق ١٠ -۱
۷- نحوه گرد آوري اطلاعات ١٣ -۱
٨- قلمرو تحقيق ١٣ -١
۹- کليد واژه ها١٤ -۱
فصل دوم: مباني نظري ومروري بر مطالعات انجام شده
۱- مقدمه ١٧ -۲
۲- مقدمه اي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي١٨ -۲
۳- ماهيت سامانه اطلاعات جغرافيايي١٨ -۲
۴- قابليت ها و توانايي هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي ١٩ -۲
۵- اجزاي اصلي سيستم اطلاعات جغرافيايي ١٩ -۲
۶- انواع داده در سيستم اطلاعات جغرافيايي١٩ -۲
١ داده هاي برداري٢٠ -٦-٢
٢ داده هاي رستري ٢٣

مستندات ٢٤ -٦-٢
٧- مروري بر کابردهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در علوم مختلف٢٥ -٢
١ مطالعات کشاورزي ٢٥ -٧-٢
٢ مطالعات زمين شناسي٢٥ -٧-٢
٣ مديريت بحران ٢٥ -٧-٢
٤ صنعت حمل و نقل٢٦ -٧-٢
٨- فرآيند مکان يابي در سيستم اطلاعات جغرافيايي٢٦ -٢
٩- مراحل فرآيند مکان يابي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي٢٦ -٢
١ شناخت٢٧ -٩-٢
٢ تعيين داده هاي و پارامترهاي موثر٢٧ -٩-٢
٣ بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي٢٧ -٩-٢
٤ جمع آوري و آماده سازي داده ها٢٨ -٩-٢
٥ تهيه نقشه ها ٢٨ -٩-٢
٦ وزن دهي به نقشه ها٢٨ -٩-٢
٧ تلفيق نقشه ها ٢٨ -٩-٢
٨ نقشه هاي نهايي٢٩ -٩-٢
١٠ - توليد مدل٢٩ -٢
١١ - انواع مدل ارتفاعي سطح زمين ٣٠ -٢
١ مدل ارتفاعي رقومي زمين٣٠ -١١-٢
٢ مدل شبکه نامنظم مثلثي٣٠ -١١-٢
٣ مدل عوارض رقومي زمين٣١ -١١-٢
١٢ - ساختارهاي مدل رقومي سطح زمين ٣٢ -٢
١ شبکه منظم ٣٢ -١٢-٢

٢ شبكه نامنظم مثلثي٣٢ -١٢-٢
١٣ - روش هاي نمونه برداري داده هاي ارتفاعي٣٣ -٢
١٤ - درون يابي ٣٤ -٢
١٥ - مقدمه اي بر نقشه هاي رقومي و رقومي سازي نقشه ها ٣٥ -٢
١٦ - پروسه توليد نقشه توپوگرافي٣٦ -٢
١٧ - نقشه هاي رقومي٣٧ -٢
١٨ - مقايسه نقشه هاي سنتي و رقومي ٣٧ -٢
١٩ - پايگاه داده توپوگرافي رقومي٣٩ -٢
٢٠ - رقومي سازي نقشه ها٣٩ -٢
١ انواع رقومي سازي٤٠ -٢٠-٢
٢ -انواع روش هاي رقومي سازي٤١ -٢٠-٢
٢١ - مراحل رقومي سازي ٤١ -٢
١ -آماده سازي منابع و امكانات٤٢ -٢١-٢
٢ -پيش پردازش اسناد مدارك٤٢ -٢١-٢
٣ -تنظيم دستگاه هاي مربوطه ٤٣ -٢١-٢
٤ رقومي سازي عوارض٤٣ -٢١-٢
٥ -ورود اطلاعات توصيفي٤٤ -٢١-٢
٦ -ويرايش و اصلاح ٤٤ -٢١-٢
٢٢ - انواع خطاهاي موقعيتي٤٥ -٢
٢٣ - انواع خطاهاي اطلاعات توصيفي ٤٥ -٢
۲۴ - روش ها و مراحل وزن دهي به نقشه ها٤٥ -۲
٢٥ - انواع روش هاي وزن دهي٤٦ -٢
١ -مدل منطق بولين٤٦ -٢٥-٢

٢ -مدل وزني نسبتي ٤٧ -٢٥-٢
٣ -مدل وزن دهي رتبه اي٤٧ -٢٥-٢
٤ مدل تحليل سلسله مراتبي٤٨ -٢٥-٢
۲۶ - مکان يابي صنايع از ديدگاه اقتصادي٥٢ -۲
۲۷ - جايگاه مکان فعاليت در تئوري توليد و نقش آن در سودآوري بنگاه ٥٢ -۲
۲۸ - نظريات و مدل هاي مکان گزيني صنعتي ٥٥ -۲
١ نظريات و مدل هاي مکان گزيني صنعتي- مدل هاي معين ٥٦ -٢٨-٢
٢ -نظريه پايه و مبناي اقتصادي٧٦ -٢٨-٢
٣ مدل هاي کاربردي برنامه ريزي خطي و برنامه ريزي صفر و يک ٧٧ -٢٨-٢
٤ مکان يابي صنايع با استفاده از روش درجه بندي٨٠ -٢٨-٢
٥ مکتب رفتار گرايان و مدل هاي تصادفي٩٠ -٢٨-٢
۲۹ - بررسي عوامل موثر در مکان يابي صنعتي١٠٢ -۲
۳۰ - نگرشهاي مورد بحث در مکان يابي هاي صنعتي١٠٣ -۲
۳۱ - مکان يابي صنعتي١٠٤ -۲
۳۲ - بررسي عوامل مکاني و موقعيتي موثر در مکان يابي صنعتي١٠٧ -۲
١ - مواد اوليه ١١٠ -٣٢-٢
٢- نيروي کار١١١ -٣٢-٢
٣- بازار١١٢ -٣٢-٢
٤- سرمايه ١١٣ -٣٢-٢
٥- انرژي١١٤ -٣٢-٢
٦- زمين ١١٥ -٣٢-٢
٧- ماليات ١١٦ -٣٢-٢
٨ عوامل شخصي١١٧ -٣٢-٢

٩ تجمع گرايي صنعتي١١٨ -٣٢-٢
١٠ حمل و نقل ١٢٠ -٣٢-٢
١١ انرژي ، و تحولات فن آوري١٢٢ -٣٢-٢
۳۳ - تاريخچه مطالعات و بررسي هاي مکان يابي١٢٦ -۲
١ مطالعات خارجي ١٢٦ -٣٣-٢
٢ مطالعات داخلي١٣١ -٣٣-٢
فصل سوم: متدولوژي
١- مقدمه ١٣٥ -٣
۲- عوامل موثر در مکان يابي پالايشگاه نفت١٣٧ -۳
١ -عوامل جغرافيايي ١٤٠ -٢-٣
٢ - قيمت مواد اوليه ١٤٣ -٢-٣
٣ - نيروي انساني ١٤٥ -٢-٣
٤ - عوامل دسترسي ١٤٦ -٢-٣
٥ -صرفه هاي اقتصادي و جاذبيت هاي محلي١٤٨ -٢-٣
۳- مرحله اول – استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي١٤٩ -۳
١ -جمع آوري نقشه هاي اوليه ١٤٩ -٣-٣
٢ -مقياس نقشه ها ١٥٠ -٣-٣
٣ -تعيين معيارهاي مناسب١٥٠ -٣-٣
٤ -کلاس بندي نقشه ها ١٥٢ -٣-٣
٥ -انتخاب روش وزن دهي و کلاس بندي کردن نقشه ها ١٥٢ -٣-٣
٦ -خروجي سامانه اطلاعات جغرافيايي١٥٣ -٣-٣
۴- مرحله دوم – مدل هاي اقتصاد سنجي لاجيت و پرابيت١٥٣ -۳
١ -مدل لاجيت١٥٤ -٤-٣

٢ مدل پرابيت ١٦٠ -٤-٣
٣ ويژگي هاي مدل لاجيت و پروبيت١٦٢ -٤-٣
٤ مقايسه مدل هاي لاجيت و پروبيت١٦٣ -٤-٣
٥ محدوديت هاي مدل هاي لاجيت و پروبيت١٦٦ -٤-٣
۵- مدل نهايي١٦٦ -۳
فصل چهارم: اطلاعات آماري تخمين مدل و تفسير نتايج
۱- مقدمه ١٦٨ -۴
۲- مرحله اول مدل - سامانه اطلاعات جغرافيايي١٦٩ -۴
١ تعريف متغيرهاي جغرافيايي١٦٩ -٢-٤
٢ نقشه هاي اوليه١٦٩ -٢-٤
٣ تعيين معيارها و کلاس بندي نقشه هاي اوليه ١٧٣ -٢-٤
٤ تغيير فرمت نقشه هاي کلاس بندي شده ١٧٨ -٢-٤
٥ ايجاد فيلد محاسباتي براي هر لايه اطلاعاتي١٧٨ -٢-٤
٦ همپوشاني لايه ها ١٧٨ -٢-٤
٧ اجراي منطق بولين١٧٨ -٢-٤
٨ خروجي سامانه اطلاعات جغرافيايي١٧٩ -٢-٤
٩ نهايي سازي نواحي انتخاب شده١٧٩ -٢-٤
٣- مرحله دوم – مدل اقتصاد سنجي ١٨١ -٤
١ تعريف متغير ها ١٨١ -٣-٤
۴- همخطي ١٨٧ -۴
١ همخطي کامل ١٨٧ -٤-٤
٢ همخطي ناقص١٨٨ -٤-٤
٣ تشخيص همخطي ١٨٨ -٤-٤

نتايج همخطي١٨٩ -٤-٤
٥ علل وقوع همخطي١٨٩ -٤-٤
٦ رفع همخطي ١٩٠ -٤-٤
۵- تخمين مدل و تفسير نتايج١٩١ -۴
۶- تفسير نتايج اولين رتبه بندي٢٠٠ -۴
۷- نتايج رتبه بندي دوم٢٠١ -۴
فصل پنجم: نتيجه گيري و زمينه مطالعات بيشتر
۱- نتيجه گيري ٢٠٤ -۵
١ فرضيه تحقيق ٢٠٥ -١-٥
٢- محدوديت هاي تحقيق٢٠٨ -٥
٣- پيشنهادات٢٠٩ -٥

 

سعيد صدرزاده مقدم
مديريت و اقتصاد.کارشناسي ارشد
ایمیل: sadrzadeh.saeed@gmail.com
وب سایت:
1
دو شنبه 16 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 348 مرتبه نمایش این صفحه: 349 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2310 مرتبه نمایش کل سایت: 2326 مرتبه