مديريت انرژي در ايران
(1391/7/24) - کتاب، ساير عنوان ها

تابستان 1389* با صنعتي شدن كشورها و توسعه شهرنشيني و افزايش تقاضا براي مصرف انواع انرژي به ويژه سوخت هاي فسيلي، انرژي به طور عام و نفت و گاز ب هطور خاص در استراتژي هاي توسعه ملي و جهاني و سياستگذاري هاي كلان، جايگاهي بيش از گذشته پيدا كرده و درحقيقت به عاملي مهم و راهبردي در حيات مل تها و دول تها تبديل شده است. با توجه به تأثيرات انرژي در حوزه هاي گوناگون (;اقتصادي، صنعتي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي) و ضرورت نگرش جامع و نظا ممند به اين مقوله مهم حياتي، آنچه كه امروز نياز آن بيش از گذشته احساس مي شود، موقعيت و جايگاه مديريت انرژي در كشور است.

1

 نگاهي به شاخص هاي مديريت انرژي در كشور و مقايسه آن با ميانگين شاخصهاي جهاني بيانگر ضعف مديريت در اين بخش است كه درصورت ادامه آن، كشورمان با بحران هاي بسياري در حوزه انرژي مواجه خواهد شد. بنابر اعتقاد صاح بنظران حوزه انرژي، اين مشكلات كه ناشي از فقدان برنام ههاي كلان و بخشي، موازي كاري هاي متعدد ب هدليل وجود ساختار غيرمتمركز، نبود اطلاعات و آمار هماهنگ، واحد و در دسترس و فقدان مدل هاي  بومي براي تدوين رويكردهاي صحيح در اين حوزه است كه از نبود راهبرد جامع يا به عبارت نشئت م يگيرد. « طرح جامع انرژي » ، مرسوم مجموعه نظام يافته اي از بررسي ها، پژوهش ها و « طرح جامع انرژي » از اين منظر مطالعاتي است كه هدف آن شناخت امكانات توليد و عرضه، نيازها و تنگناها و سرانجام جست وجوي روش هايي براي ارائه راه حل هاي مناسب جهت دستيابي به وضعيت بهينه تأمين تقاضاي انرژي در مناطق مختلف برحسب امكانات عرضه انواع حام لهاي انرژي فسيلي و غيرفسيلي با لحاظ كردن قيمت تمام شده در كنار ارائه الگوهاي مناسب مصرف در مناطق مختلف و  براي هريك از بخ شهاي مصرف كننده انرژي و بررسي آثار دوسويه اوضاع اجتماعي، اقتصادي و زيس تمحيطي در چارچوب رشد و توسعه درازمدت  كشور است. وجود چنين طرحي، برنامه ريزي ها و اقدامات بخشي در حوزه حام لهاي مختلف نظير نفت و فراورد هها، گاز طبيعي، برق، انرژ يهاي تجديدپذير و هست هاي را نيز هدفمند و هماهنگ م يسازد. به نظر م يرسد تدوين و اجراي اين طرح نيازمند ساختاري منسجم در قالبي مانند وزارت انرژي مي باشد كه بحث آن سال ها بر سر زبا نهاست.  ازاين رو، مركز پژوهش هاي مجلس با توجه به رسالت مجلس شوراي اسلامي براي بررسي خلأ مذكور، با همراهي بيش از 30 تن از مديران و صاحب نظران بخش هاي  مختلف انرژي، از طريق انديشگاه تحليلگران انرژي فناور نسبت به آسيب شناسي مديريت اين بخش و نقشه طرح جامع و نيز شك لگيري وزارت انرژي در سامان دهي به وضع موجود اقدام كرده است. كتابي كه پيش رو داريد به بيان مشروح نتايج اين مطالعات مي پردازد. اميد است نتايج اين پژوهش گامي در راستاي نظم بخشي به برنامه ريزي و مديريت انرژي كشور باشد.

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 221 مرتبه نمایش این صفحه: 225 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1254 مرتبه نمایش کل سایت: 1279 مرتبه