انرژي خورشيدي ،صفحات فوتوولتاييک و نيروگاه
(1391/7/24) - کتاب، انرژي تجديدپذير

**فايل rar مي باشد***

1

خورشيد کره اي به قطرتقريبي 1.39*106 کيلومترمي باشدکه درفاصله متوسط 1.49*108 کيلومتري زمين قرارگرفته است.اين کره که عمدتاازهيدروژن تشکيل شده است و يک راکتور طبيعي هسته اي بزرگ ميباشدکه روزانه حدود 350 ميليارد تن از جرمش براثرگداخت هسته اي به انرژي تبديل ميشود.بيروني ترين لايه خورشيد که ازآن انرژي ساطع ميشودداراي دماي 576 کلوين ميباشد در حالي که دماي قسمت هاي داخلي آن حدود 8*106 تا 40*106کلوين تخمين زده ميشود.ميزان انرژي ساطع شده ازخورشيد حدود 3.8*1023 کيلووات است که ازاين مقدارفقط يک بخش بسياراندک آن معادل با 1.7*1014 کيلووات به جوزمين ميرسد. حدود %34ازاين انرژي براثر انعکاس مستقيم به فضاباز ميگردد حدود%42 ازآن پس ازرسيدن به سطح زمين بطور مستقيم دردرياها وخشکي هاتبديل به گرما وحدود %24از آن صرف چرخه تبخير وباران کره زمين وايجاد بادهاجريان هاي در يايي وامواج وپديده فتوسنتز ميشود. تابش خورشيدمنشا اغلب انرژي هاي موجوددر زمين نظير انرژي بادانرژي نهفته در سوختهاي فسيلي وغيره ميباشد. تنها انرژي هسته اي انرژي زمين گرمايي وانرژي جزرومدازاين قاعده مستثني ميباشند. چگالي توان حاصل ازانرژي خورشيددرخارج ازجوزمين مطابق اندازه گيريهاي انجام شده توسط ماهواره هاحدود1353 وات برمتر مربع ميباشد که ازميزان آن درهنگام گذشتن ازاتمسفرزمين به دلايلي نظير جذب تشعشع خورشيد توسط گازها بخارهاي آب وذرات معلق موجود در جو به مقدارنسبتا زيادي کاسته ميشود حداکثرچگاي توان حاصل از تابش خورشيددر سطح زمين 1000 وات بر متر مربع ميباشد .چگالي توان خورشيدي درسطح زمين به عواملي نظير عرض جغرافيايي محل ارتفاع محل از سطح در يا فصل واوقات مختلف روز،ابري ياغيرابري بودن آسمان بستگي دارد وبسيار متغير است.

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
دو شنبه 16 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 344 مرتبه نمایش این صفحه: 345 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2301 مرتبه نمایش کل سایت: 2317 مرتبه