سازوكار اجرايي سياستهاي كاهش شدت مصرف انرژي در راستاي تحقق سند چشم انداز
(1391/9/7) - کتاب، ساير عنوان ها

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام

كميسيون امور زيربنايي و توليدي

كميته انرژي

نصرت الله سيفي

مهر 89

1

مقدمه:
سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف تير ماه سال جاري ابلاغ و بند مهم آن اصلاح الگوي مصرف در بخش انرژي است بر اساس
همين سياستها شدت مصرف انرژي در پايان برنامه 5 ساله اول بايد به مقدار فعلي و در پايان برنامه 6ام بايد به ميزان آغاز
برنامه 5ام برسد در حقيقت برنامه اصلاح الگوي مصرف نويد كمي شدن سياستگذاريها را ميدهد و در نتيجه مسئولان را در
اندازهگيري و سنجش اين سياستگذاريها ياري مينمايد. با توجه به رويكرد برنامه اصلاح الگوي مصرف به كاهش شدت انرژي،
شركتهاي خدمات انرژي به عنوان بازكننده راهكار اجرايي كاهش شدت مصرف انرژي قلمداد ميشود به همين خاطر در قسمت
اول اين گزارش به مطالب زير پرداخته ميشود.
-1 بررسي وضعيت انرژي دركشور و آسيب شناسي اتفاقات محتمل در آينده نزديك.
-2 نمونهها و شواهد اصلاح الگوي مصرف به عنوان يك ركن براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز و همچنين توان
بالقوه صرفهجويي و اصلاح الگوي مصرف در ايران
-3 چگونگي اثرگذاري قانون هدفمند كردن يارانهها به عنوان بستر اجرايي دستيابي به فرازهايي از سند چشم انداز در
زمينه انرژي كشور
-4 معرفي شركتهاي خدمات انرژي، به عنوان يك ابزار توانمند در اجراي قانون هدفمندي يارانهها
-1-4 معرفي فعاليتهاي شركتهاي خدمات انرژي
-2-4 وضعيت شركتهاي خدمات انرژي در جهان
3-4 مزايا، موانع و نيازهاي شركتهاي خدمات انرژي
5 - حركت در جهت نهادينه كردن شركتهاي خدمات انرژي
-6 پيشنهادات
لازم به ذكر است كه اين گزارش در نهادهايي مانند شوراي امنيت و وزارت صنايع و سازمانهاي سرمايهگذاري ارائه شده است و
اعداد و ارقام موجود در آن بارها مورد بررسي و تصحيح قرار گرفته است. قسمت اول اين گزارش راهكاري براي استفاده از يك
مكانيزم اجرايي براي تحقق سند چشم انداز ميباشد.
در قسمت دوم نظرات متخصصين انرژي كشور در مورد سازوكار اجرايي سياستهاي كاهش شدت مصرف انرژي آورده شده است.


فهرست مطالب

فهرست اشكال  2
فهرست مطالب  3
مقدمه  6
قسمت اول  7
-1 بررسي وضعيت انرژي دركشور 7
2-1 پتانسيلهاي توليد انرژي از منابع تجديدپذير در ايران  10
3-1 جايگاه ايران در توليد انرژي جهان  10
4-1 مقايسه شدت مصرف انرژي ايران با ديگر كشورها:  11
5-1 روند تغييرات و نحوه محاسبه شدت مصرف انرژي در ايران  12
-2 آسيب شناسي اتفاقات محتمل در آينده نزديك در حوزه انرژي 13
1-2 نتيجه ادامه رشد شدت مصرف انرژي در كشور:  13
2-2 نمونههايي از رخداد بحران انرژي در ديگر كشورها  14
3-2 راههاي خروج از بحران  15
-3  نمونه ها و شواهد اصلاح الگوي مصرف به عنوان يك ركن براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز و همچنين توان بالقوه صرفه جويي واصلاح الگوي مصرف در ايران  15
1-3 ميزان صرفهجويي مصرف انرژي به ازاء يك دلار سرمايهگذاري (پتانسيل سرمايهگذاري و برگشت سرمايه در روسيه)) 15
2-3 هزينه منابع مختلف توليد انرژي الكتريكي  16
3-3 عوامل موثر و متاثر از اصلاح الگوي مصرف به صورت زير دستهبندي ميشوند: 17
1- عوامل موثر:  17 3-3
4-3 فناوريهاي بهينهسازي:  18
5-3 روش شركتهاي خدمات انرژي منطبق ، مؤثر يا متأثر از فرازهاي ذيل از سند چشم انداز ميباشد: 18
1- روشهاي مستقيم  18 5-3
2- روشهاي غيرمستقيم  19 5-3
1-2- امورفرهنگي، علمي و فناوري  19

2-2- امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي :  19 5-3
6-3 تخمين ميزان مصرف انرژي در انتهاي برنامه پنجم توسعه:  20
7-3 توان بالقوه صرفهجويي و اصلاح الگوي مصرف انرژي در ايران  20
1- درآمد جانبي ناشي از اجراي طرح بهينهسازي مصرف انرژي  21 7-3
گونگي اثرگذاري قانون هدفمند كردن يارانهها به عنوان بستر اجرايي دستيابي به فرازهايي از سند چشمانداز در زمينه انرژي كشور
21
1-4 يارانههاي انرژي و آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي  22
2-4 فرازهايي از تصويب قانون هدفمندكردن يارانهها  22
1- بخشي از متن قانون  22 2-4
2- نحوه محاسبه ميانگين قيمت گاز در مبدا خليج فارس  23 2-4
3-4 لزوم اجراي همزمان آزادسازي قيمتها و كاهش شدت مصرف انرژي 24
4-4 روش مناسب براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها چيست؟  24
-5 معرفي شركتهاي خدمات انرژي، به عنوان
يك ابزار توانمند در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 25
1-5 تعريف شركتهاي خدمات انرژي  25
2- وضعيت شركتهاي خدمات انرژي در كشورهاي مختلف  26 5.
3-5 مقايسه آماري شركتهاي خدمات انرژي در جهان  26
4-5 مثالهايي از طرحهاي صرفهجويي در دو كشور هند و آمريكا  28
5-5 راه كارهاي صرفهجويي مصرف انرژي اسكو  29
6-5 انگيزههاي قوي و محرك اجراي روش اسكو  30
1-6-5 انگيزههاي حاكميت:  30
2-6-5 انگيزههاي بازار آزاد و خانوادهها  30
1- خصوصيات و منافع مشاركت بانكها در زمينه خدمات انرژي(مثال انگيزههاي بازار) 30 2-6-5
7-5 موانع رشد شركتهاي خدمات انرژي در ايران  31
8-5 حركتهاي انجام شده در جهت نهادينه كردن شركتهاي خدمات انرژي در ايران 31
قسمت دوم  32
پرسش و پاسخ و ارائه پيشنهادات  32
قسمت سوم  40
نتيجهگيريها 40
قسمت چهارم  41
پيشنهادات:  41
مراجع


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1 - 2
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 282 مرتبه نمایش این صفحه: 287 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1528 مرتبه نمایش کل سایت: 1563 مرتبه