تاثير برنامه هاي توسعه بر شدت مصرف انرژي در ايران
(1392/2/17) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

دکتر مريم لشگري زاده 1 ، الهام جعفري ايرواني مقدم

واژه هاي كليدي: برنامههاي توسعه، شدت مصرف انرژي،رشد اقتصادي، تكنيک OLS
1

چكيده:
در دهه هاي اخير، خطرات و آسيب هاي محيط زيست بيشتر نمايان شده است. اين آسيب ها، ناشي از ترکيب عواملي همچون رشد جمعيت، رشد اقتصادي، مصرف انرژي و فعاليتهاي صنعتي است. در اين مطالعه تاثير برنامههاي توسعع ه 1831 با استفاده از تجزيه و تحليل سري زمعاني و - اي بعد از انقلاب بر شدت مصرف انرژي در طي دوره زماني 1811 تكيه بر تكنيک OLS بررسي شد. نتايج حاکي از افزايش ميزان شدت مصرف انرژي بوده است که البته شدت افزايش در سال هاي اخير کمتر شده است. 1% افزايش در ميزان GDP 0/ 0 درصعد و 36 / و جمعيت باعث افزايش به ترتيعب 13 درصد در ميزان شدت مصرف انرژي شده است.
واژه هاي كليدي: برنامههاي توسعه، شدت مصرف انرژي،رشد اقتصادي، تكنيک OLS


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 233 مرتبه نمایش این صفحه: 252 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1657 مرتبه نمایش کل سایت: 1691 مرتبه