انواع کلکتور هاي خورشيدي
(1392/2/17) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

فتاح نظري*، 1، مرزبان صفري 2، سجاد رضايي

واژه هاي کليدي: راه هاي افزايش راندمان کلکتورها، کلکتور سهموي، کلکتور صفحه تحت، کلکتور لوله خلاء، کلکتور متحرک.

1

چکيده
در مقاله حاضر به معرفي کلکتورهاي موجود در بازار پرداخته شده است. بعد از تقسيم بندي کلکتور از نظر نحوه کارکرد به سه دسته کلي از نظر شکل هندسي که عبارتند از: کلکتورهاي نوع صفحه تخت ) Flat Plate Collectors - FPC (، کلکتورهاي نوع جفت سهموي ) Compound parabolic collectors (، کلکتورهاي لوله خلاء ) ETC Evacuated tube collectors ( تقسيم بندي مي شوند. در ادامه مقاله به بررسي هر يک از انواع پرداخته شده است که شامل نحوه کارکرد، ارائه تصوير، معرفي اجزاء و ... کلکتورها مي باشد. در نهايت با ذکر مباحثي به بررسي راهکارهاي مختلفي براي افزايش راندمان کلکتورهاي خورشيدي پرداخته شده است.
واژه هاي کليدي: راه هاي افزايش راندمان کلکتورها، کلکتور سهموي، کلکتور صفحه تحت، کلکتور لوله خلاء، کلکتور
متحرک.


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 283 مرتبه نمایش این صفحه: 303 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1834 مرتبه نمایش کل سایت: 1869 مرتبه