معرفي و بررسي انواع آبگرمکن هاي خورشيدي
(1392/2/17) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

فتاح نظري*، 1، سجاد رضايي 2، مرزبان صفري

واژه هاي کليدي: آبگرمکن خورشيدي پمدار، آبگرمکن خورشيدي ترموسيفون، انواع مخازن ذخيره، سيستم باز،

سيستم بسته.

1

چکيده
در اين مقاله انواع آبگرمکن خورشيدي از نظر ويژگي ها و مزايا مورد تحقيق قرار گرفته شده استت. آبگترمکن هت اي
خورشيدي مورد تحقيق آبگرمکن خورشيدي با سيستمهاي چرخش طبيعي )ترموسيفون( و آبگرمکن هاي خورشيدي پمپدار مي باشند. در ادامه به اجزاء کلي اين آبگرمکن ها پرداخته شده است. آبگرمکن ها داراي قسمت هايي همچون حجم مخزن، عايق، جنس مخزن و کلکتورها مي باشد. آبگرمکن هاي ترموسيفون داراي دو مخزن پر فشتار و مختزن کم فشار در بازار موجود مي باشد که در ادامه مقاله به بررسي مزايا و معايب هر کدام از اي تن مختازن پرداختته شتده است. همچنين کلکتورها که يکي از اجزا کليدي آبگرمکن هاي خورشيدي مي باشد در انواع مختلف در اين آبگرمکن ها بکار ميروند که به آنها نيز اشاره شده است..
واژه هاي کليدي: آبگرمکن خورشيدي پمدار، آبگرمکن خورشيدي ترموسيفون، انواع مخازن ذخيره، سيستم باز،
سيستم بسته


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 332 مرتبه نمایش این صفحه: 351 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1796 مرتبه نمایش کل سایت: 1969 مرتبه