مدل سازي ترازنامه و جريان انرژي ايران جهت مطالعه اثر استفاده از انرژي زمين گرمايي بر جريان انرژي در 20 سال آينده
(1392/2/18) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

الناز پوربافراني* 1،احسان رسولي 0،فاطمه جهانباني اردکاني

واژه هاي کليدي: ترازنامه انرژي، مدل سازي، LEAP ، نمودار جريان انرژي

1

چكيده :
امروزه انرژي نقش بسزايي در توسعه انساني،اقتصادي،و رفاه جوامع دارد.اين نقش موجب گرديده که نياز به اطلاعاا دقيق ،به روز و مطمئن در سطح ملي و بين المللي ،روز به روز افزايش يابد.وجود آمار هاي انرژي به روز،ضامن تاامين نياز آماري کارشناسان و محققان،مبنايي براي تصميم گيران و سياست گذاران مي باشد.در اين مطالعه در ابتدا با توجه به اهميت و جايگاه برنامه ريزي انرژي اقدام به مدل سازي مرحله به مرحله ترازنامه انرژي ايران در ساال 1331 شاده است تا بتوان ضمن درک دقيق از جريان انرژي کشور اقدام به برخي راهكارهاي اصلاحي جهت بهبود برخي فرايند ها اقدام نمود. در ادامه با توجه به مدل سازي انجام گرفته ، ترازنامه سال 1021 ايران را بدسات آورد ه تاا ميازان تولياد ،مصرف و تلفا انرژي در زيربخش هاي مختلف ترازنامه با توجه به روند کنوني مصرف بدست آيد. در نهايت اثر نصاب و بهره برداري 322 مگاوا انرژي زمين گرمايي به عنوان يک انرژي پاک، بر جريان انرژي کشور بررسي شده است کاه 0 ميليون بشكه اي سهم نيروگاه هاي بخاري در توليد برق است. / نتايج نشان دهنده کاهش 0
واژه هاي کليدي: ترازنامه انرژي، مدل سازي، LEAP ، نمودار جريان انرژي


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 290 مرتبه نمایش این صفحه: 295 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1545 مرتبه نمایش کل سایت: 1580 مرتبه