کاربرد نانوتکنولوژي در بهينه سازي و صرفهجويي در مصرف انرژي
(1392/2/18) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

نيلوفر نوروزي

لغات کليدي: نانوتکنولوژي، نانوماشينها، ماشين بيومولکولي، صرفهجويي در انرژي، بهينهسازي انرژي

1

چکيده
نانوتکنولوژي يا هنر ساخت مواد از اتمها، توانايي کپي کردن دقيق اتمها به صورت منحصر به فرد و قرار دادن آنها در جاي دلخواه ميباشد. اين فناوري ساخت ابزارهاي نوين مولکولي، با بکارگيري خواص شيميايي کاملا شناخته شده اتمها و مولکولها را ارائه ميدهد. از نانوتکنولوژي، بيوتکنولوژي و فناوري اطلاعات به عنوان سه قلمرو علمي نام مي- برند که انقلاب سوم صنعتي را تشکيل ميدهند، از همينرو است که کشورهاي در حال توسعه که اغلب از دو انقلاب قبل جا ماندهاند، ميکوشند با سرمايهگذاري در اين سه قلمرو، عقبماندگي خود را جبران کنند. نانوتکنولوژي کاربرد- هاي گستردهاي در تمام حيطههاي زندگي بشر دارد و از اينرو توسعه آن ميتواند به بهبود و تسهيل زندگي کمک فراواني نمايد. يکي از موارد کاربرد اين فناوري، صرفهجويي و بهينهسازي مصرف انرژي ميباشد. با افزايش روزافزون جمعيت جهان و محدود بودن منابع انرژي، اکثر کشورها با مشکل تامين انرژي روبهرو هستند. انرژي در سالهاي اخير به علت پديدهاي که بحران جهاني انرژي نام گرفته اهميت زيادي کسب کرده است. با توجه به اهميت اين موضوع در اين مقاله سعي کرديم که به مواردي که در اين مهم دخيلاند، مانند نانوماشينها، ماشينهاي بيومولکولي و بخشي از مهمترين دستاوردهاي نانوتکنولوژي در زمينه فرآوري انرژي )ترکيب مواد آلي و معدني،چاههاي کوانتومي، نانولولهها، نانوميلهها، کاتاليستهاي سوختي( بپردازيم.
لغات کليدي: نانوتکنولوژي، نانوماشينها، ماشين بيومولکولي، صرفهجويي در انرژي، بهينهسازي انرژي


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 276 مرتبه نمایش این صفحه: 296 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1804 مرتبه نمایش کل سایت: 1839 مرتبه