معماري سنتي ايران در پناه باد- رهنمودي بر کاربرد انرژيهاي پاک
(1392/2/18) - ساير مقالات فارسي

اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

حسنا ورمقاني

واژه هاي کليدي: انرژيهاي پاک، معماري سنتي، باد، آسباد، بادگير

1

چكيده
عدم توجه به بنيادهاي معماري سنتي ايران و عوامل گوناگون موثر بر آن، منجر به تخريب و ناپايداري بخشهاي وسيعي از بناهاي از ياد رفته سنتي شده است. آنچه در اين نوشتار خواهد آمد، کوششى است در جهت شناخت و معرفى ويژگيهاي منحصر به فرد معماري ايراني در کاربرد انرژيهاي آئروديناميک و هيدروليک حاصل از باد که عمدهترين و رايجترين نوع کاربرد انرژيهاي پاک در معماري سنتي ايران است. فرضيه عمومي پژوهش آن است که ارزشهاي معماري سنتي و سنت ارزشهاي زيست محيطي در معماري ايران واجد قابليتهاي بسيار در فنون کاربرد بهينه انرژي باد به همراه بهرهبرداري اکولوژيک از انواع انرژيهاي پاک و بيزيان است که ميتوان از آنها براي طراحي ساختمانهاي جديد بهره گرفت که مقاله حاضر به بررسي اين مفاهيم در معماري ايران ميپردازد .
واژه هاي کليدي: انرژيهاي پاک، معماري سنتي، باد، آسباد، بادگير.


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 259 مرتبه نمایش این صفحه: 278 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1606 مرتبه نمایش کل سایت: 1778 مرتبه