بررسي پديده نفرين منابع طبيعي در کشورهاي صادرکننده نفت و تأثير حضور در اوپک بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو آن
(1392/10/16) - ساير مقالات فارسي

دکتر محسن ابراهيمي و محمد سالاريان

77 - فصلنامه اقتصاد مقداري (;بررسيهاي اقتصادي سابق)، دوره 6، شماره 1، بهار 1388 ، صفحات 100

کيدواژههاي کليدي: درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي، کشورهاي صادرکنندهي نفت، مکانيسمهاي اثرگذاري، نفرين منابع طبيعي

1

چکيده :
هدف اين مقاله، بررسي پديدهي نفرين منابع طبيعي يا همان رابطهي معکوس وابستگي به منابع طبيعي و رشد اقتصادي در کشورهاي صادرکنندهي نفت است. براي برآورد مدل از تکنيک دادههاي تابلوئي نامتوازن،1 طي دورهي زماني 1990 تا 2004 استفاده شده است. متغيرهاي توضيحي مورد استفاده در اين مدل شامل شاخصوفور منابع طبيعي، شاخص فساد مالي، سرمايه گذاري فيزيکي، رابطه مبادله و شاخصآموزش است. بر اساسبرخي از نتايج اين تحقيق درآمدهاي نفتي به عنوان شاخصي براي وفور منابع، به تنهايي براي رشد اقتصادي مضر نيستند. يعني اثر مستقيم درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي مثبت است. اما هنگامي که متغيرهاي توضيحي ديگر مانند فساد، سرمايهگذاري فيزيکي، رابطهي مبادله و آموزشرا وارد مدل ميکنيم، به دليل اثر درآمدهاي نفتي بر اين متغيرها و سپساثرگذاري غير مستقيم بر رشد اقتصادي، اثر کل درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي، منفي برآورد ميشود. نتايج همچنين نشان ميدهند که افزايشسرمايهگذاري فيزيکي، رشد رابطهي مبادله و گسترشآموزشتأثير مثبت و شاخصفساد مالي تأثير منفي بر رشد اقتصادي کشورهاي صادرکنندهي نفت داشته است. در پايان مقاله نيز اثر حضور در اوپک بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو آن بررسي شده که نتايج نشان دهندهي تأثير منفي اين حضور بر رشد اقتصادي اعضاي آن بوده است.


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 252 مرتبه نمایش این صفحه: 261 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1585 مرتبه نمایش کل سایت: 1733 مرتبه