يش بيني تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل با استفاده از شبكه هاي عصبي - مطالعة موردي در ايران
(1392/10/16) - ساير مقالات فارسي

محمدباقر منهاج، عاليه كاظمي ، حامد شكوري گنجوي، محمدرضا مهرگان ، محمدرضا تقي زاده

تابستان 1389

كليدواژه ها: تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل، پيش بيني، شبكه هاي عصبي، الگوريتم پس انتشار.

1

چكيده
در اين مقاله با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و با در نظر گرفتن شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي، تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل كشور در سال هاي 1386 تا 1400 پيش بيني شده است. از شبكه هاي عصبي رو به جلو با ناظر براي پيش بيني و از الگوريتم پس انتشار براي آموزش شبكه ها استفاده شده است. براي بررسي تأثير شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بر تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل، داده هاي مربوط به توليد ناخالص داخلي، جمعيت و تعداد خودرو طي سال هاي 1347 تا 1385 به كار گرفته شده است. نتايج حاصل از پيش بيني با اين روش در مقايسه با روش رگرسيون چندمتغيره، نشان دهندة خطاي به مراتب كمتري است،؛ به طوري كه درصد ميانگين قدرمطلق خطا 6% كاهش يافت. / 15 % به 05 / از 52
كليدواژه ها: تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل، پيش بيني، شبكه هاي عصبي، الگوريتم پس انتشار.


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 315 مرتبه نمایش این صفحه: 321 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1603 مرتبه نمایش کل سایت: 1654 مرتبه