زيرساخت ها، الزامات و برنامه ريزي آينده نگر جهت اتصال خودروهاي الكتريكي به شبكه توزيع در ساختار شبكه هوشمند
(1393/1/5) - ساير مقالات فارسي

پژمان خزايي 2و 1، سيد محمد صاد قزاده

شبكه هوشمند ،V2G، كليد واژه - خودرو الكتريكي

1

چكيده - جايگزيني خودروهاي درونسوز با خودروهاي برقي و اتصال آنها به شبكه قدرت، باعث شده است تا لزوم برنامه ريزي براي استفاده بهينه از اين منبع ذخيره ساز انرژي بيشاز پيشاحساس شود. بنابراين چنانچه برنامه مدوني براي بهره گيري و مديريت شارژ باتري خودروهاي برقي وجود نداشته باشد، نه تنها اتصال اين خودروها به شبكه كمكي به وضعيت شبكه نخواهد كرد، بلكه ممكن است شارژ آنها با پيك مصرف شبكه همزمان شده و مشكلات حادتري نيز براي شبكه ايجاد كند. در اين مقاله زيرساخت ها، الزامات و برنامه ريزي مورد نياز جهت اتصال خودروهاي الكتريكي به شبكه توزيع كشور در ساختار شبكه هوشمند مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و محورهاي سياس تگزاري و برنامه ريزي آينده نگر در سطح كلان جهت ورود خودروهاي برقي به شبكه بررسي م يگردد.

كليد واژه

شبكه هوشمند ،V2G،  - خودرو الكتريكي


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 22 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 253 مرتبه نمایش این صفحه: 273 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1715 مرتبه نمایش کل سایت: 1750 مرتبه