تحليل انرژي سيستم انتقال نور خورشيد توسط فيبر نوري
(1393/1/5) - ساير مقالات فارسي

روح الله فيروزآبادي 1، علي اكبر عالم رجبي

1

چكيده
با توجه به معايب روشنايي مصنوعي و مزاياي انرژي نوراني خورشيد و همچنين مصرف انرژي زياد در اين بخش مخصوصا در مكان هاي اداري، بررسي سيستمي براي استفاده از انرژي نوراني خورشيد بسيار مناسب است. از ميان راهكارهايي كه براي انتقال نور بررسي شد ه است با توجه به مزاياي فيبر نوري در انتقال نور و برتري آن نسبت به ساير روش هاي انتقال، استفاده از آن پيشنهاد مي شود. در اين پژوهش سعي بر طراحي سيستمي ساده، كم هزينه با بازده بالا بود، به اين منظور از عدسي ساده محدبي با فاصله كانوني كم بهره برده شد. براي محاسبه و پيش بيني عملكرد مجموعه تحليل انرژي بر روي سيستم انجام پذيرفت و براي سنجش اعتبار معادلات، نمون هاي ساخته و مورد آزمايش قرار گرفت كه با توجه نتيجه هاي حاصل از آزماي شها، استفاده از مجموعه اي متشكل از چندين نمونه ساخته شده براي روشنايي داخل ساختمان پيشنهاد شد.
واژه هاي كليدي: انرژي خورشيدي، فيبر نوري، روشنايي، تحليل انرژي


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 18 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 303 مرتبه نمایش این صفحه: 322 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1710 مرتبه نمایش کل سایت: 1883 مرتبه