اهش مصرف انرژي در ساختمان ها با سيستم غير فعال خورشيدي در راستاي كاهش مصرف انرژي
(1393/1/5) - بهينه سازي مصرف انرژِي در ساختمان

واژه هاي كليدي: مصرف انرژي، كلكتور خورشيدي، ضريب انتقال گرما، سپر گرمائي.محمد رضا عليجاني

1

چكيده
اين تحقيق به بررسي ضريب انتقال گرما در استفاده از دو نوع كلكتور خورشيدي در حالتهاي مجهز به سپرهاي گرمائي و خالي مي پردازد. كلكتورها به صورت تك گذر و گذر دوبل م يباشند. هوا از فضاي داخلي ساختمان به وسيله فن در محدوده اعداد رينولدز 2500 تا 6000 بداخل كلكتورهاي فوق دميده و پس از گرم شدن مجدد بداخل آن برمي گردد. متر مورد استفاده قرار گرفته است. ضرايب انتقال گرما در كلكتورهاي در PR= 1و 1 /35 ، سپرهاي گرمائي در سه گام 2 حالتهاي استفاده از سپرهاي گرمائي با گام هاي مختلف و خالي بدست آمده و با هم مقايسه شده است. درصد نسبت ضريب انتقال گرما با استفاده از سپرهاي گرمائي مذكور به ضريب انتقال گرما در كلكتور خالي در شرايط استفاده از 162 % و ،% 171 % و در شرايط استفاده از كلكتور با گذر دوبل به ترتيب 142 / 152 % و 5 ،% كلكتور تك گذر به ترتيب 124 %183 مي باشند. با بكارگيري كلكتورهاي خورشيدي در ساختمان باعث صرفه جويي مصرف انرژي خواهيم بود.
واژه هاي كليدي: مصرف انرژي، كلكتور خورشيدي، ضريب انتقال گرما، سپر گرمائي.


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 11 خرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 956 مرتبه نمایش این صفحه: 962 مرتبه
  بازدید کل سایت: 3934 مرتبه نمایش کل سایت: 19575 مرتبه