مروري بر مدلسازي عددي و آناليز كاربرد مواد تغييرفازدهنده در ساختمان جهت كاهش مصرف انرژي
(1393/1/5) - بهينه سازي مصرف انرژِي در ساختمان

ياسر بخشوده نيا 1 ،عزيز باباپور 2، محمد بخشوده نيا 3

1

چكيده:
با توجه به محدوديت منابع انرژي فسيلي، خارج شدن كشورمان از برگه صادركنندگان نفت از اواخر قرن جاري و بالطبع قطع درآمدهاي ناشي از صدور نفت، مسايل زيست محيطي و معرفي ساختمانها به عنوان عمدهترين بخشهاي تلفكننده انرژي از سوي منابع مختلف آماري، مديريت مصرف انرژي و بالابردن بازده بهرهوري انرژي ضروري به نظر ميرسد. يكي از روشهاي ذخير ه انرژي حرارتي، ذخيره گرماي نهان است كه ميتواند بر پايه ماده تغيير فاز دهنده باشد. در اين پژوهش، نحوه عملكرد مواد تغيير فاز دهند ه ، مدلسازي عددي، چگونگي و ميزان تاثير اين مواد در بهينهسازي مصرف انرژي، به عنوان راهكاري جديد و موثر در كاهش مصرف انرژي سرمايش و گرمايش ساختمان به صورت مروري معرفي خواهد شد. مواد تغيير فاز دهنده مورد نظر در اين مقاله موادي هستند كه طي فرايند تغيير حالت از فاز جامد به مايع، انرژي را ذخيره ميكنند. اين مواد در واقع گرماي نهان را ذخيره ميكنند و از پيوندهاي شيميايي براي ذخيره و آزادسازي انرژي حرارتي استفاده ميكنند.
واژههاي كليدي: مدلسازي عددي، منابع انرژي فسيلي، مصرف انرژي، بهرهوري، مواد تغيير فاز دهنده، گرماي نهان


نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
چهار شنبه 07 خرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 192 مرتبه نمایش این صفحه: 192 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1006 مرتبه نمایش کل سایت: 1010 مرتبه