ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي
(1395/2/13) - بانک داده هاي انرژي ايران - دريافت آزاد

ترازنامه انرژي سال 1392 - تحولات بخش انرژي کشور و بخش جهاني انرژي

1

 


 

 

 

 

اين کتاب مجموعه اي از اطلاعات ذخاير، توليد، تبديل، انتقال، تلفات و مصرف حاملهاي انرژي كشور را در سال 1391 به نمايش گذاشته است و مقايسه وضعيت انرژي ايران در سال 1391 با ارقام مشابه در سال 1384( سال اول برنامه چهارم توسعه ) مي باشد.

 

 

 

     بخش داخلي

 

  مهمترين تحولات بخش انرژي كشور در سال 1391

 

  - انرژي و اقتصاد

 

  - كليات تراز انرژي و مقايسه و تبيين موارد اختلاف در دو ترازنامه انرژي و هيدروكربوري با استانداردهاي بين­ المللي

 

  بخش دوم : نفت

 

  - ميادين و ذخاير نفت خام

 

  - اکتشاف

 

 - حفاري

 

  - ازدياد برداشت نفت

 

 - توليد، واردات و صادرات نفت خام

 

 - توليد، صادرات و مصارف مايعات و ميعانات گازي

 

 - انتقال نفت خام

 

 - پالايش نفت و توليد فرآورده­هاي نفتي

 

 - واردات و صادرات فرآورده­هاي نفتي

 

 - انتقال فرآورده‌هاي نفتي 

 

 - مخازن نگهداري نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي

 

 - مصرف فرآورده‌هاي نفتي

 

  -  قيمت نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي

 

 

 

بخش سوم : گاز طبيعي

 

-  ميادين و ذخاير گازطبيعي

 

-  توليد گازغني

 

-  توليد گوگرد

 

-  تزريق گاز و آب به ميادين نفتي

 

-  پالايش گازطبيعي

 

-  انتقال گازطبيعي

 

-  ذخيره سازي گازطبيعي در مخازن زيرزميني

 

-  صادرات و واردات گازطبيعي

 

 -  گاز رساني

 

- مصرف گازطبيعي

 

-  قيمت گازطبيعي

 

 

 

بخش چهارم : برق

 

  - ظرفيت اسمي و عملي نيروگاه­ها

 

  - راندمان نيروگاه­ها

 

  - توليد انرژي الكتريكي

 

  - سوخت مصرفي نيروگاه­ها

 

  - مصرف داخلي و تلفات

 

 - شبكه­هاي انتقال و توزيع

 

  - پست‌هاي انتقال و توزيع

 

  - مبادلات انرژي الكتريكي

 

  - مصرف برق

 

  - مشتركين برق

 

  - قيمت برق

 

  بخش پنجم : زغال سنگ

 

 - ذخاير و معادن زغال­ سنگ ايران

 

 - توليد زغال ­سنگ

 

- واردات و صادرات زغال ­سنگ

 

- مصرف زغال­سنگ

 

- توليد و مصرف محصولات حاصل از زغال ­سنگ

 

- هزينه تمام شده و قيمت فروش زغال­ سنگ

 

 بخش ششم  : انرژي هاي تجديدپذير

 

 - برق آبي

 

- انرژي بادي

 

- انرژي خورشيدي

 

- انرژي زمين گرمايي

 

 - زيست توده جامد

 

- ساير انرژي­هاي تجديدپذير

 

- خريد تضميني برق از منابع تجديدپذير

 

  بخش هفتم : انرژي هسته اي

 

 - توسعه نيروگاه­هاي هسته­اي

 

- گداخت هسته اي

 

 - چرخه سوخت هسته­اي ايران

 

  بخش هشتم : انرژي و محيط زيست

 

  -  وضعيت انرژي و محيط زيست كشور

 

 -  هزينه‌هاي اجتماعي

 

  -  بررسي وضعيت انرژي و محيط زيست در بخش‌هاي مصرف كننده انرژي

 

  بخش نهم : بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي

 

  - بخش صنعت

 

  - بخش حمل و نقل

 

  - بخش ساختمان

 

  - بهينه سازي تأمين و مصرف انرژي

 

 - آموزش و آگاه سازي

 

  بخش جهاني

 

 فهرست جداول بخش جهاني:   برق وانرژي هاي تجديدپذير

 

 - كل ظرفيت نصب شده نيروگاههاي برق جهان

 

 - ظرفيت تجمعي نصب شده توربينهاي بادي، نيروگاههاي فتوولتائيك وزمين گرمايي كشورهايOECD   

 

 

 

 

 

- توليد ناويژه برق درجهان

 

 - تركيب توليد ناويژه برق دركشورهاي OECD

 

- ظرفيت توليد برق ازانرژي هاي تجديدپذير وپسماند دركل كشورهاي OECD

 

- توليد ناويژه برق ازمنابع تجديدپذير و پسماند به تفکيک کشورهاي OECD

 

- توليد ناويژه برق درجهان به تفكيك منابع مختلف

 

 - توليد ناويژه برق ازسوختهاي قابل احتراق

 

 - تركيب عرضه برق دركشورهاي OECD

 

- توليد،واردات،صادرات،تلفات،خودمصرفي بخش انرژي ومصارف نهايي برق درجهان

 

 -  مصرف نهايي برق درجهان

 

 - مصرف نهايي برق به تفكيك بخشهاي مختلف مصرف كننده درجهان

 

 - توليد و مصرف نهايي جهت استفاده مستقيم ازانرژي زمين گرمايي

 

 - توليد سوخت‌هاي زيستي درجهان

 

 - قيمت و درصد ماليات برق دركشورهاي OECD

 

- قيمت برق در كشورهاي غير OECD

 

- قيمت سيستمهاي فتوولتائيك نصب شده دربرخي ازكشورهاي منتخب

 

 - شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهايي برق دركشورهاي OECD

 

- شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي برق در برخي از کشورهاي جهان

 

 فهرست جداول بخش جهاني: زغالسنگ

 

 - ذخاير تثبيت شده زغال ­سنگ جهان

 

 - توليد و مصرف زغال ­سنگ در جهان

 

 - توليد زغال­ سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها

 

 - مصرف زغال ­سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها

 

 - توليد ومصرف انواع زغال­سنگ درجهان به تفكيك مناطق      

 

- مصرف نهايي زغال سنگ جهان وفرآورده­هاي حاصل ازآن به تفكيك كشورهاي مختلف

 

 - مصرف زغال سنگ جهان وفرآورده­هاي حاصل ازآن به تفکيک کشورهاي مختلف

 

 - واردات و صادرات زغال سنگ به تفكيك كشورها

 

 - واردات وصادرات انواع زغال سنگ درجهان به تفكيك مناطق

 

 - عرضه ومصرف كنندگان عمده زغال درجهان

 

  -قيمت زغال­سنگ حرارتي و کک شو در بخش صنعت،خانگي ونيروگاهي برخي از کشورها

 

 - شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهايي زغال­ سنگ

 

 - شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال سنگ در برخي از کشورهاي جهان

 

 فهرست جداول بخش جهاني : گاز طبيعي

 

  - ذخاير تثبيت شده گازطبيعي

 

  - توليد گازطبيعي در جهان

 

  - حجم صادرات و واردات گازطبيعي از طريق خطوط انتقال گاز

 

  - تجارت LNG جهان

 

  - پايانه‌هاي واردات و صادرات LNG در جهان

 

  - مصرف گازطبيعي در جهان

 

  - مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و تلفات توزيع گازطبيعي

 

  - مصرف نهايي گازطبيعي در بخش هاي مختلف

 

  - ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي در جهان

 

  - قيمت LNG ، گازطبيعي و نفت خام

 

  - قيمت و درصد ماليات گازطبيعي در كشورهاي OECD

 

  - قيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله توسط برخي از کشورها

 

  - شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهايي گازطبيعي 

 

  - قيمت وارداتي LNG توسط برخي از کشورها

 

  -  شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي در برخي از کشورهاي جهان

 

فهرست جداول بخش جهاني: محيط زيست

 

 - ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي كشورهاي مختلف

 

 - ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي بخش انرژي كشورهاي مختلف

 

 - ميزان انتشار دي اكسيد كربن از انواع سوخت هاي قابل احتراق در كشورهاي مختلف جهان

 

 - انتشار دي اكسيد كربن ناشي از احتراق سوخت به تفکيک بخش ها در كشورهاي مختلف جهان

 

 - سرانه انتشار دي اكسيد كربن به تفكيك بخش ها در كشورهاي مختلف جهان

 

 - ميزان انتشار دي اكسيد كربن در بخش توليد برق و حرارت در كشورهاي مختلف جهان به تفكيك نوع سوخت

 

- برخي شاخص هاي اقتصادي مربوط به انتشار دي اكسيد كربن در كشورهاي جهان

 

- ماليات بر نشر گوگرد در سه كشور اروپايي عضو OECD

 

- ماليات بر نشر اكسيدهاي ازت در دانمارك

 

- ماليات بر نشر دي اكسيد كربن در چهار كشور اروپايي عضو  OECD

 

فهرست جداول بخش جهاني: شاخص هاي انرژي

 

- شاخص هاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان

 

- عرضه انرژي اوليه كشورهاي مختلف جهان

 

- سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان

 

- تراز انرژي جهان

 

- تراز انرژي کشورهاي OECD 

 

- تراز انرژي کشورهاي غير OECD

 

- تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان

 

فهرست جداول بخش جهاني: نفت

 

- ذخاير تثبيت شده نفت جهان

 

- توليد  و مصرف نفت در جهان

 

- ظرفيت و خوراک پالايشگاه هاي نفت جهان

 

- توليد فرآورده‌هاي نفتي  و عمده نفتي پالايشگاه هاي جهان

 

- مصرف فرآورده‌هاي عمده نفتي در مناطق مختلف جهان

 

- مصرف نهايي فرآورده‌هاي نفتي به تفكيك بخش هاي مصرف كننده در جهان

 

- واردات و صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي

 

- قيمت فروش تك محموله نفت خام در بازارهاي منطقه اي توليد (اسپات)

 

- قيمت و درصد ماليات بنزين موتور و نفت گاز در كشورهاي OECD

 

- قيمت و درصد ماليات  نفت كوره سنگين و سبك در كشورهاي OECD

 

- قيمت بنزين موتور، نفت گاز، نفت كوره سنگين و سبك در برخي از كشورهاي غير OECD

 

- شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي فرآورده هاي نفتي در برخي از کشورهاي جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
يکشنبه 15 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 180 مرتبه نمایش این صفحه: 183 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1247 مرتبه نمایش کل سایت: 1402 مرتبه