مقايسه‌ عملكرد پيش‌بيني‌ در مدلهاي‌ VAR و BVAR تقاضاي حامل هاي انرژي در ايران
(1389/2/7) - پايان نامه ها

موضوع‌ اين‌ مطالعه‌ مربوط‌ به‌ مباحث‌ اقتصاد سنجي‌ در شاخة‌ بيزين‌ و عبارت‌ از «مقايسه‌ عملكرد پيش‌بيني‌ درمدل‌ غيرساختاري‌ بردارهاي‌ خودرگرسيوني‌ نامقيد (;UVAR) و بردارهاي‌ خودرگرسيوني‌ بيزين‌ (;BVAR)مي‌باشد. به‌ منظور انجام‌ اين‌ مقايسه‌ تقاضاي‌ حاملهاي‌ اصلي‌ انرژي‌ در ايران‌ شامل‌ برق‌، گاز طبيعي‌ وفرآورده‌هاي‌ نفتي‌ مدل‌سازي‌ شده‌ است‌. پردازش‌ اطلاعات‌ بخش‌ انرژي‌ كشور به‌ نحوي‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ اين‌سه‌ متغير بيش‌ از 98 درصد مصرف‌ نهايي‌ انرژي‌ را در برداشته‌ و به‌ عنوان‌ نمايندة‌ كل‌ تقاضاي‌ انرژي‌ در ايران‌باشند. اين‌ جمعي‌سازي‌ همچنين‌ به‌ دليل‌ نياز مدلهاي‌ VAR و BVAR به‌ دوره ‌ طولاني‌ از اطلاعات‌ سري‌زماني‌ صورت‌ پذيرفته‌ است‌. هدف‌ از انجام‌ اين‌ مطالعه‌ نيز تأييد يا رد اين‌ ادعاست‌ كه‌ مدلهاي‌ BVAR داراي‌عملكرد بهتري‌ در پيش‌بيني‌ هستند. از آنجايي‌ كه‌ مدل‌ BVAR تاكنون‌ جهت‌ پيش‌بيني‌ تقاضاي‌ حاملهاي‌انرژي‌ در ايران‌ مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌، تلاش‌ گرديده‌ كه‌ اين‌ شيوة‌ مدل‌سازي‌ براي‌ ايران‌ تجربه‌ شود. بعلاوه‌يك‌ شيوة‌ جديد مدل‌سازي‌ تحت‌ عنوان‌ «بردارهاي‌ خودرگرسيوني‌ ساختاري‌ شدة‌ بيزين‌(;SBVAR)» به‌عنوان‌ يك‌ شيوة‌ رقيب‌ توسعه‌ داده‌ شده‌ كه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ پيشنهاد مي‌تواند براي‌ ساير موضوعات‌ اقتصادي‌ نيزمورد استفاده‌ قرار گيرد.

1

فهرست :
فصل اول : مقدمه
1 1. موضوع و هدف مطالعه
1 2. چارچوب مطالعه و تنظي م مطالب
1 3. نرم افزارهاي مورد استفاد ه
فصل دوم : روش آلاسيك در مقابل روش بيزين
 مقدمه
2 1. تخمين و پيش بيني در روش آلاسيك
2-2 . تخمين و پي شبيني در روش بيزين
(Bayesian Inference) 2 2 1. استنتاج بيزين
2 2 2. تابع زيان و انتخاب تخمين نقطه اي بيزين
2 2 3. انواع توابع زيان
2 2 3 1. تابع زيان درجه دوم
2 2 3 2. تابع زيان خطاي مطلق
2 2 3 3. تابع زيان صفر  ي ك
غير قرينه LINEX 2 2 3 4. تابع زيان
2 2 4. بيان رياضي از روش بيزين
2 2 4 1. تخمين بيزين براي ميانگين جامعه

2 2 4 2. تخمين بيزين ضرايب رگرسيون خطي يك متغيره
2 2 4 3. تخمين بيزين در رگرسيون مرآب
2 3. مقايسه روش آلاسيك و بيزين (تقابل دو ديدگاه )
2 3 1. مزايا و برتريهاي روش بيزين
2 3 2. عدم مزيت هاي روش بيزين
2 3 3. فائق آمدن بر مشكلات در روش بيزين
ضميمه فصل دوم
(BVAR) و بردارهاي خودرگرسيوني بيزين (VAR) فصل سوم : بردارهاي خودرگرسيوني
مقدمه
BVAR و VAR 3 1. فرآيند آلي شكل گيري روش هاي
(VAR) 3 2. روش بردارهاي خود رگرسيوني
( 3 2 1. پيشنهاد روش بردارهاي خود رگرسيوني نامقيد توسط سيمز ( 1980
VAR 3 2 2. مباحث تكنيكي سيستم
ساختاري VAR 3 2 2 1. سيستم
(stability and stationary) 3 2 2 2. پايداري وايستايي سيستم
VAR 3 2 2 3. طول وقفه در مد لهاي
VAR 3 2 2 4. روش تخمين در سيستم
(lmpulse response function) 3 2 2 5. تابع واآنش آني
VAR 3 2 3. مطالعات تجربي

فصل چهارم شناخت ساختار تقاضاي حاملهاي انرژي در ايران
 مقدمه
4 1. روند مصرف حاملهاي اصلي انرژي
4 2. قيمت حاملهاي انرژي
4 3. ساير متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي انرژيدکتر محمد مزرعتي

ایمیل: mo_mazraati@yahoo.com
وب سایت:
1
دو شنبه 16 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 287 مرتبه نمایش این صفحه: 288 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2096 مرتبه نمایش کل سایت: 2109 مرتبه