روشهاي كاربردي كاهش هزينه هاي انرژي
(1390/7/13) - کتاب هاي اقتصاد انرژي - رايگان

سازمان بهره وري انرژي ايران*

مطالب اين كتاب راهنمائي است مناسب براي كاهش هزين هها از طريق استفاده بهتر از انرژي و همزمان با صرفه جوئي در هزينه هاي انرژي ، به كاهش آلودگي محيط زيست نيز كمك م يكند چرا كه سوختهاي فسيلي مهمترين منبع توليد آلايند هها و نشر دي اكسيد كربن در محيط زيست هستند. در واقع سعي شده است تا مجموعه اي از راهكارها در اين كتاب فراهم آيد كه فرصتهاي صرفه جوئي انرژي را به عموم مصرف كنندگان اعم از صنعتي، اداري و خانگي و تجاري معرفي نمايد.

1

 اين كتاب به بخشهاي مختلفي همچون روشنائي ، تجهيزات الكتريكي و توليد و توزيع هواي فشرده تقسيم شده است و هر يك بعنوان بخشي از مصرف انرژي مد نظر قرار گرفته اند. مقوله هايي نظير بويلرهاي بخار، سردخانه ها و فرآيندهاي توليد ، بدليل تخصصي بودن و نياز به گستردگي و بحث عميق تر در اين مجموعه گنجانده نشده است . راهكارهاي ارائه شده انعطاف پذير و تقريباً مستقل از يكديگر بوده و مي توان هر يك از آنها را در هر زمان به انجام رسانيد، ولي هر چه اين گونه فعاليت ها زودتر و با حجم گسترده تري انجام شود، صرف هجوئي بيشتري نيز حاصل خواهد شد. اولويت بندي اجراي فرصتهاي معرفي شده (با تشخيص مصرف كنندگان) نيز بر اساس وضعيت مجموعه مصرف كننده انرژي خواهد بود. اين راهكارها آغاز خوبي براي صرفه جوئي انرژي است و مي تواند در كليه مؤسسات، شركتها و يا كارخانه ها در هر اندازه و هر نوع فعاليتي مورد استفاده قرار گيرد.

 

نويسندگان متعدد
شرکت مشاوران انرژي و اقتصاد شايگاناقتصاد اقتصاد انرژِي مديريت انرژي هاي تجديد پذير نفت و گاز
ایمیل: fsharbafian@energyseec.com
وب سایت: www.energyseec.com
1
جمعه 20 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 302 مرتبه نمایش این صفحه: 307 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1574 مرتبه نمایش کل سایت: 1609 مرتبه