جايگاه گاز طبيعي فشرده در بخش حمل و نقل و چشم اندازآتي آن در ايران

 جايگاه گاز طبيعي فشرده در بخش حمل و نقل و چشم اندازآتي آن در ايران
تعداد دانلود: 0 دفعه
تعداد نمايش: 0 دفعه
سايز فايل: 1,880.58 کيلوبايت
دريافت فايل
آخرين بروزرساني: 1391/10/26

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

 

پيشگفتار  8

1- فصل اول:  بررسي و مقايسه بين‌المللي بازار سي‌ان‌جي (کشورهاي منتخب) 11

1-1- روند مصرف سوخت سي‌ان‌جي در بخش حمل و نقل زميني.. 11

1-2- شاخص‌هاي کليدي بازار سي‌ان‌جي در کشورهاي منتخب... 14

2- فصل دوم : هزينه‌ها، کارمزد و سود‌آوري جايگاه‌ها 25

2-1- هزينه‌ها 25

2-2- ارزيابي اقتصادي جايگاه سي‌ان‌جي و کارمزدها 28

3- فصل سوم:  مقايسه تطبيقي قيمت سوخت‌هاي رقيب در ايران   35

4- فصل چهارم: سياست‌هاي توسعه سي‌ان‌جي در کشورهاي منتخب    41

4-1- مقدمه. 41

4-2- کشور آرژانتين.. 42

4-3- کشور پاکستان.. 46

4-4- کشور برزيل.. 46

4-5- کشور هند. 47

4-6- کشورهاي اتحاديه اروپا 48

4-7- ايتاليا 49

4-8- آلمان.. 49

4-9- کانادا 52

4-10- کشور آمريکا 53

4-11- کره جنوبي.. 58

5- فصل پنجم : سياست‌ها ، چالش‌ها و چشم انداز بازار سي‌ان‌جي در ايران   62

5-1- بررسي وضع موجود. 62

5-2- جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي و پيمايش.... 67

5-3- نسبت خودرو به جايگاه. 69

5-4- توسعه نامتوازن بازار سي‌ان‌جي در کشور. 69

5-5- چشم انداز تقاضاي انرِژِي در بخش حمل و نقل زميني.. 73

5-6- پيش بيني تقاضاي سوخت در بخش حمل و نقل زميني.. 75

5-6-1- بنزين.. 75

5-6-2- نفت گاز. 77

5-6-3- سي‌ان‌جي.. 77

5-6-4- گاز مايع و برق.. 77

5-7- پيش بيني در سناريو هاي مختلف... 78

5-8- سناريو وضع موجود. 78

5-9- سناريو سهم 25% سي‌ان‌جي در سبد سوخت... 81

6- فصل ششم. نتيجه گيري و رهيافت هاي سياستي   87

7- ضمايم   90

7-1- ضميمه 1: نسبت خودرو به جايگاه سوخت‌گيري فرآورده‌هاي در کشورهاي منتخب در انتهاي سال 2011. 90

7-2- ضميه 2 : نسبت قيمت سي ان جي به بنزين ( دلار متر مکعب بر ليتر) در ابتداي 2012. 91

7-3- ضميمه 3: درصد کشورها با نسبت قيمت سي ان جي کمتر و بيشتر از 50 درصد در انتهاي 2011. 92

7-4- ضميمه 4: تراز مصرف بنزين (مصرف، واردات، توليد) 93

7-5- ضميمه 5: درصد مشارکت بخش خصوصي و دولتي در جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي.. 93

7-6- ضميمه 6: قيمت‌هاي فروش و کارمزد سي‌ان‌جي در کشورهاي مختلف... 94

7-6-1- پاکستان.. 94

7-6-2- هند. 95

واژه نامه انگليسي به فارسي: 97

منابع و ماخذ  98

 

فهرست جدول‌ها


عنوان

صفحه


جدول ‏1?1 : مقايسه مصرف گاز طبيعي در بخش حمل و نقل کشور‌هاي منتخب در انتهاي سال 2009. 14

جدول ‏1?2 :  تعداد خودروهاي سي‌ان‌جي و جايگاه‌ها تا نوامبر 2010 برحسب مناطق.. 15

جدول ‏1?3 : روند و نرخ رشد تعداد خودروها و جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي سوز در جهان.. 17

جدول ‏1?4 : نسبت خودرو به جايگاه سوخت‌گيري سي‌ان‌جي در کشورهاي منتخب در انتهاي سال 2011. 20

جدول ‏2?1 : هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه و زمين  مورد نياز براي جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي( ميليون ريال) در سال 1390. 27

جدول ‏2?2  : هزينه‌هاي ماهانه جاري جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي در انتهاي سال 1390. 28

جدول ‏2?3  : فروض مورد استفاده در ارزيابي جايگاه تک منظوره با ظرفيت 1000 مترمکعب در ساعت... 29

جدول ‏2?4 : ميزان دريافتي خالص مرد نياز جايگاهداران به ازاي هر متر مكعب گاز طبيعي فشرده شده براي حصول نرخ بازده 16%(ريال) توجه شودکه قيمت زمين در پايان دوره لحاظ نشده است. 33

جدول ‏3?1  : محاسبه متوسط قيمت صادراتي گاز به ترکيه و هزينه‌هاي متوسط انتقال گاز. 36

جدول ‏3?2  : مقايسه قيمت بنزين، گاز صادراتي و سي‌ان‌جي.. 37

جدول ‏3?3  : پيش بيني قيمت آزاد بنزين وسي‌ان‌جي تا سال 1400. 38

جدول ‏4?1 : هزينه تبديل خودروي بنزيني به گاز سوز در آمريکا و مقايسه با ساير کشورها 58

جدول ‏4?2 : وقايع نگاري سياست‌هاي توسعه سي‌ان‌جي در کره جنوبي.. 58

جدول ‏4?3 : خلاصه سياست‌هاي حمايت کره جنوبي در توسعه سي‌ان‌جي.. 59

جدول ‏4?4 : جدول مقايسه سياست‌هاي  توسعه بازار سي‌ان‌جي در کشورهاي مختلف... 60

جدول ‏5?1 : مصارف انرژي بر حسب بخش‌ها و حامل‌هاي انرژي در انتهاي سال 1389. 63

جدول ‏5?2 : مصرف حامل‌هاي انرژي در بخش حمل و نقل جاده‌اي در انتهاي سال 1390. 65

جدول ‏5?3 : تعداد انواع خودروها برحسب نوع سوخت... 66

جدول ‏5?4  : فروض مربوط به مصرف بر حسب هر خودرو. 78

جدول ‏5?5  : پيش بيني تعداد انواع خودروها تا 1410 در سناريوي تداوم وضع موجود. 79

جدول ‏5?6  : پيش بيني مصرف سوخت در بخش حمل ونقل زميني در سناريو تداوم وضع موجود. 80

جدول ‏5?7  : تقاضاي حامل‌هاي انرژي در بخش حمل و نقل زميني در سناريوي وضع موجود (ميليون بشکه معادل نفت) 81

جدول ‏5?8 : ترکيب مصرف حامل‌هاي انرژي در 1410 در سناريوي " سهم 25% سي‌ان‌جي". 83

جدول ‏6?1: برخي از مهمترين متغير‌هاي مهم موثر سطح رقابتي بودن سرمايه‌گذاري در جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي.. 89

جدول ‏7?1: نسبت خودرو به جايگاه سوخت‌گيري فرآورده‌هاي در کشورهاي منتخب در انتهاي سال 2011. 90

جدول ‏7?2 : تراز مصرف بنزين (مصرف، واردات، توليد) 93

جدول ‏7?3 : قيمت فروش گاز سي‌ان‌جي در برخي از شهرهاي هند. 95

جدول ‏7?4 : نحوه محاسبه کارمزد جايگاه در شهر دهلي نو کشور هند. 95

فهرست نمودار‌ها


عنوان

صفحه


نمودار ‏1?1 : مصرف گاز طبيعي در بخش حمل و نقل زميني.. 12

نمودار ‏1?2 : روند مصرف گاز در بخش حمل و نقل زميني  براي کشورهاي پيشرو. 12

نمودار ‏1?3 : تعداد انواع خودرهاي سي‌ان‌جي سوز در مناطق مختلف جهان.. 16

نمودار ‏1?4 : نسبت خودروهاي سي‌ان‌جي به جايگاه‌هاي عرضه سوخت... 16

نمودار ‏1?5 : تعداد و رشد خودروهاي سي‌ان‌جي سوز در جهان (1995-2011) 18

نمودار ‏1?6 : تعداد خودروهاي سي‌ان‌جي سوز به تفکيک کشورها در سال انتهاي 2011. 19

نمودار ‏1?7 : روند افزايش تعداد خودروهاي سي‌ان‌جي سوز در کشورهاي  منتخب(1995-2011) 20

نمودار ‏1?8 : دسته بندي کشورها در نسبت خودرو به جايگاه سي‌ان‌جي در دوره (2007-2011) 22

نمودار ‏1?9 : نسبت قيمت سي‌ان‌جي به بنزين (دلارمترمکعب/ليتر) در انتهاي 2011. 22

نمودار ‏1?10 : گروه بندي کشورها در نسبت قيمت سي‌ان‌جي به قيمت بنزين در انتهاي 2011. 23

نمودار ‏2?1 : هزينه متوسط برق براي فروش هر متر مکعب سي‌ان‌جي‌در سال 1391(جايگاه تک منظوره و دومنظوره) 26

نمودار ‏2?2 : سهم انواع هزينه‌هاي جاري در جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي در سال 1390 (جايگاه تک منظوره و دومنظوره) 26

نمودار ‏2?3 : نرخ بازده داخلي و نرخ کارمزد. 31

نمودار ‏2?4 : ارزش حال خالص پروژه و قيمت‌هاي مختلف زمين در نرخ هاي مختلف کارمزد پرداختي.. 31

نمودار ‏2?5 : جريان نقدينگي تراکمي به حال شده جايگاه سي‌ان‌جي با ظرفيت 1000 متر مکعب در ساعت براي قيمت‌هاي مختلف زمين و کارمزد 600 ريال در متر مکعب 32

نمودار ‏3?1 : رابطه قيمت سي‌ان‌جي و بنزين پس از آزاد سازي کامل.. 39

نمودار ‏4?1 : ترکيب خودروهاي سي‌ان‌جي سوز در آرژانتين.. 45

نمودار ‏4?2 :   توليد برق از سوخت‌هاي مختلف شامل SNG.. 45

نمودار ‏4?3 : تعامل کليه ذينفعان در توسعه صنعت سي‌ان‌جي آلمان.. 51

نمودار ‏4?4 : . پيش بيني تعداد خودروهاي سي‌ان‌جي سوز در آلمان.. 51

نمودار ‏4?5 : تعداد جايگاه‌هاي عرضه سي‌ان‌جي در آمريکا 55

نمودار ‏4?6 : مصرف سوخت سي‌ان‌جي و تعداد جايگاه‌ها 55

نمودار ‏4?7 : تعداد جايگاه‌هاي مورد نياز  در آمريکا 56

نمودار ‏5?1 : روند تغييرات سبد حامل‌هاي انرژِي در بخش حمل و نقل (1353-1389) 64

نمودار ‏5?2 : سهم سوخت‌هاي مختلف در سبد بخش حمل و نقل در انتهاي سال 1389. 64

نمودار ‏5?3 : تعداد خودروهاي کشور بر حسب نوع سوخت... 66

نمودار ‏5?4 : متوسط فاصله پيمايشي خودر از جايگاه‌ها به جايگاه مرکزي جهار را لشکر تهران تيرماه 1391 (کيلومتر) 68

نمودار ‏5?5  : متوسط دقايق پيمايشي خودر از جايگاه‌ها به جايگاه مرکزي جهار را ه لشکر تهران تيرماه 1391. 68

نمودار ‏5?6  : نسبت خودروهاي سي‌ان‌جي به جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي (تعداد خودرو در هر جايگاه) 70

نمودار ‏5?7  : توسعه نامتوازن بازار سي انجي در ايران 1391. 70

نمودار ‏5?8  : تعداد خودرو سرانه در استان‌هاي مختلف 1391. 72

نمودار ‏5?9  : نسبت خودرو به جايگاه در استان‌هاي ايران 1391. 72

نمودار ‏5?10  : شماي مدل پيش بيني تقاضاي حامل‌هاي انرژي در بخش حمل و نقل زميني.. 74

نمودار ‏5?11  : تعداد خودرو بنزيني در 1000 نفردر ايران (1353-1390) 76

نمودار ‏5?12  : روند مصرف روزانه سوخت در خودروهاي بنزيني، نفت گاز سوز و سي‌ان‌جي سوز. 76

نمودار ‏5?13  : مقايسه سهم سي‌ان‌جي در سبد سال 1390 و  1410 (واحد: درصد) 81

نمودار ‏5?14 : تعداد و ترکيب خودروهاي کشور تا 1410 در سنارويوي سهم 25% سي‌ان‌جي در سبد سوخت 82

نمودار ‏5?15 : ميزان جايگزيني بنزين به دليل توسعه بازار سي‌ان‌جي تا 1410 سناريوي سبد 25% سي‌ان‌جي 84

نمودار ‏5?16 : تعداد جايگاه‌هاي جديد براي حصول هدف 25% سهم سي‌ان‌جي در سبد تا 1410. 85

نمودار ‏7?1 : نسبت قيمت سي ان جي به بنزين کشورهاي دارنده گاز طبيعي و وارد کننده گاز طبيعي(انتهاي 2011) 91

نمودار ‏7?2 : درصد کشورها با نسبت قيمت سي ان جي کمتر و بيشتر از 50 درصد در انتهاي 2011. 92

نمودار ‏7?3 : درصد مشارکت بخش خصوصي و دولتي در جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي در انتهاي سال 2011. 93

 

 

يکشنبه 15 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 2 مرتبه نمایش این صفحه: 2 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1269 مرتبه نمایش کل سایت: 1424 مرتبه