بررسي ميزان اثرات بازگشتي بهبود راندمان خودروها بر مصرف سوخت
(5 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 185-213

علي اصغر اسماعيل نيا

سارا اختياري نيکجه

کليدواژه : اثرات بازگشتي، بهبود راندمان خودروها، مصرف سوخت، پيمايش خودرو
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مذاکره مجدد در قراردادهاي سرمايه گذاري نفتي
(5 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 161-184

عبدالحسين شيروي

فريده شعباني جهرمي

کليدواژه: مذاکره مجدد، قرارداد سرمايه گذاري نفتي، اصل حرمت (; لزوم) قرارداد، اصل تغيير شرايط، قرارداد ناقص
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مقايسه مدل هاي SVR و GARCH در پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت
(5 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 137-160

نفيسه زهره وند

مجيد صادقي فر، حسن بشيري، يونس زهره وند

کليد واژه : پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت، يادگيري ماشين، ماشين بردار پشتيبان، مدل هاي GARCH
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
سياست هاي قيمتي برق بر اشتغال و شاخص عمومي قيمت بخش هاي مختلف اقتصادي کشور ايران
(5 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 101-135

مجيد اسلامي

حسين صادقي، علي قنبري، محمود حقاني

کليد واژه : سطح عمومي قيمت ها، اشتغال، مدل تعادل عمومي قابل محاسبه، ماترس حسابداري اجتماعي، ايران

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اندازه گيري تاثير تغيير ساعت رسمي کشور بر مصرف انرژي برق (مطالعه موردي استان هاي تهران، يزد، اصفهان و فارس)
(5 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 71-99

حسين صمصامي

الناز حسن زاده

کليد واژه : تغيير ساعت رسمي، مصرف انرژي برق، الگوي معادلات رگرسيون به ظاهر نامرتبط

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
پيش بيني تقاضا و ذخيره سازي فصلي گاز طبيعي در طول برنامه پنجم توسعه با استفاده از روش هاي شبکه عصبي و ARMIA
(5 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 49-70

افشين جوان

مهرداد زماني

عليرضا قنبري

کليد واژه : تقاضاي گاز، شبکه عصبي، پيش بيني، ذخيره سازي گاز، مدل اقتصاد سنجي ARMIA

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
آيا مجمع کشورهاي صادر کننده گاز يک کارتل است؟
(4 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 25-48

محمد علي فلاحي

جلال دهنوي و علي طاهري فرد

کليد واژه : بازار گاز کارتل، مجمع کشورهاي صادر کننده گاز
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تعيين نرخ كارمزد جايگاه هاي عرضه CNG و نقش قانون هدفمندسازي يارانه ها
(4 دی 1391)
فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال نهم / شماره 34 / پاييز 91 / 1-23

ميرطاهر پورپرتوي آلانق

دكتر داود بهبودي

كليد واژه : گاز طبيعي، ارزيابي اقتصادي، جايگاه، CNG

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تجزيه انتشار دي اکسيدکربن ناشي از مصرف انرژي به بخشهاي اقتصادي ايران - يک تحليل تجزيه شاخص
(5 مهر 1391)
49 - فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي/ سال هشتم / شمارهي 28 / بهار 1390 / صفحات 73محمد حسن فطرس

جواد براتيمصرف انرژي، شدت انرژي. ، CO کليد واژه: تکنيک تجزيهي شاخص، انتشار 2
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مدل سازي تقاضاي نفت در بخش حمل و نقل ايران : مدل لاجستيک تعداد خودروها
(5 مهر 1391)
دکتر محمد مزرعتي

سال سوم ، شماره 8، بهار 85کلمات کليدي : تقاضاي نفت، بخش حمل و نقل، مدل لاجستيک، تعداد خودروهاي در 1000 نفر جمعيت
 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
بررسي روابط کوتاه مدت و بلندمدت بين توليد ناخالص داخلي، مصرف انرژي و انتشار دي اکسيدکربن در ايران
(17 آذر 1390)
كليد واژه: انتشار دي اکسيدکربن، مصرف انرژي، منحني زيست محيطي کوزنتس، مدل اقتصاد سنجي ARDL

محمدباقري اعظمبا اهميت افتن مسايل زيست محيطي، تمامي کشورها تلاش مي کنند با برنامه ريزي صحيح و به کارگيري روش هاي مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادي خود دست ابند، بلکه آسيب هاي زيست محيطي ناشي از رشد اقتصادي را نيز به حداقل برسانند. تحقق اين امر بدون اطلاع از چگونگي رابطه بين فعاليت هاي اقتصادي با آلودگي محيط زيست و تاثيرات متقابل بين آن ها ميسر نمي باشد و اين مساله براي کشورهاي در حال توسعه نظير ايران که هنوز در مراحل اوليه رشد و توسعه اقتصادي قرار دارد، اهميت بيش تري افته است.

در اين مقاله روابط کوتاه مدت و بلندمدت بين توليد ناخالص داخلي، مصرف انرژي و انتشار دي اکسيدکربن (;به عنوان شاخص آلودگي محيط زيست) با استفاده از داده هاي سال هاي 2008-1965 در ايران مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور بررسي روابط بين متغيرها، از روش اقتصادسنجي خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي (;ARDL) استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که انتشار دي اکسيد کربن نسبت به توليد ناخالص داخلي بي کشش است، اما مقدار آن در بلندمدت بيش تر از کوتاه مدت است. هم چنين براساس نتايج به دست آمده، کشش دي اکسيدکربن نسبت به مصرف انرژي در کوتاه مدت و بلندمدت مشابه و نزديک به يک است. علاوه بر اين، شکل U وارون منحني زيست محيطي کوزنتس در شرايط ايران مورد تاييد نيست
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اوپك گازي
(18 آبان 1388)
موضوع تأسيس سازمان كشورهاي صادركننده گاز با توجه به افزايش اهميت تجارت بين‏المللي گاز طبيعي و بويژه افزايش قيمتهاي نفت و همچنين اهميت روزافزون اوپك (;سازمان كشورهاي صادركننده نفت) در دهه 1980 توجه‏ها را به خود معطوف كرد. تأثير فزاينده اوپك در بازار جهاني نفت، ايده تأسيس سازماني مشابه براي گاز طبيعي را تقويت كرده است. اگرچه تأسيس اوپك گازي ايده‏اي مفيد بشمار رفته و در حقيقت چنين سازماني مي‏تواند نقشي مهم وسودمند در آينده ايفا كند اماكشورهاي توليدكننده گاز براي ايجاد چنين سازماني لازم است مراحل متعدد  مشاوره و برنامه‏ريزي را طي نمايند. به منظور آماده شدن براي اين رايزني‏ها و پيگيري پيشنهاد و يا نتايج حاصله از آنها، در هر مرحله مطالعات و تجزيه و تحليل مفصلي بايد انجام شود. در كليه مراحل انعطاف‏پذيري و عدم تعصب از اهميت قابل توجهي برخوردار خواهد بود. در نهايت، تصميم نهايي اقدامي سياسي توسط رهبران كشورهاي صادركننده گاز خواهد بود
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فصل نامه اقتصاد انرژِي 8
(29 شهریور 1388)
بررسي مدل هاي قيمت گذاري گاز طبيعي، مدل سازي تقاضاي نفت در بخش حمل و نقل مدل لاجستيک تعداد خودروها، برناهه ريزي توليد، توزيع و انتقال نفت خام، توسعه صدرات نفت اوپک در فرآيند جهاني شدن اقتصاد، کاربرد ابزارهاي مالي در قراردادهاي نفت و گاز، آيا براي تغيرات محيط زيست اراده اي وجود دارد
 
دکتر محمد مزرعتي (mo_mazraati@yahoo.com)
فصل نامه اقتصاد انرژِي 7
(29 شهریور 1388)
تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر هزينه توليد و بودجه خانوارهاي شهري و روستايي، محاسبه توليد برق از منابع مختلف با ملاحظات زيست محيطي، بررسي ادبيات اقتصاد انرژي، تجربه نروژ در متنوع سازي اقتصاد نفتي و کاربردهاي آن براي ايران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فصل نامه اقتصاد انرژِي 6
(29 شهریور 1388)
تاثير بهبود فناوري توليد بر بهره وري توليد در فعاليت هاي بالادستي نفت در ايران با استفاده از يک مدل اقتصادسنجي، آزادسازي در بازارهاي عمده گاز جهان، توجيه اقتصادي اصلاحات ساختاري در پالايشگاههاي ايران، بررسي ادبيات اقتصاد انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فصل نامه اقتصاد انرژِي5
(29 شهریور 1388)
ترکيب تقاضاي بهينه انرژِي در زيربخش هاي ايسيک صنعت در ايران، ارزيابي کارايي بهره وري در پالايشگاههاي نفت ايران به روش تحليل فراگير داده ها ، بررسي عليت گرانجري بين توليد ناخالص داخلي و مصرف انرژِي و محاسبه کشش نهاده اي توليد
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فصل نامه مطالعات انرژِي4
(29 شهریور 1388)
مدل سازي انرژي و بهينه سازي توليذ همزمان، مدل سازي و پيش بيني قيمت نفت خام،ارزيابي اقتصادي تزريق گاز به ميدان هاي نفتي ايران، پيش بيني تقاضاي بنزين تا سال 1400 و نقش مترو تهران در کاهش آن
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فصل نامه اقتصاد انرژِي 3
(29 شهریور 1388)
برآورد هزينه هاي اجتماعي مصرف سوخت هاي فسيلي در تهران، قدرت خريد واقعي درآمدهاي نفتي ايران و اوپک، ظهور يورو و ارايه يک راهکار، پيمان منشور انرژِي و بهره وري در صنعت برق استراليا در نتيجه  اصلاحات بخش برق
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فصل نامه اقتصاد انرژي 2
(29 شهریور 1388)
تفاضل قيمت هاي نفت خام راهبردي براي سرمايه گذاري در پايين دستي نفت، اعتبار چشم انداز هاي بلندمدت انرژي، مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
فصل نامه مطالعات انرژي 1
(29 شهریور 1388)
حمل و نقل انرژِ ي از درياي خزر، مدل سازي انرژي ، مدل تقاضاي انرژِِِي اداره انرژِي آمريکا
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
جمعه 17 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 57 مرتبه نمایش این صفحه: 59 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2573 مرتبه نمایش کل سایت: 2601 مرتبه