بررسي اقتصادي و امنيتي منابع توليد پراكنده از ديدگاه اقتصادي و امنيتي
(5 فروردین 1393)
رضا دشتي، وحيد امير،محسن ايرانشاهي

كلمات كليدي: منابع توليد پراكنده، پدافند غيرعامل، اقتصاد منابع توليد پراكنده، امنيت منابع توليد پراكنده
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بهينه سازي و مديريت انرژي در واحدهاي صنعتي با استفاده از يك سيستم هيبريدي
(5 فروردین 1393)
اردشيرآرش* 1، ،شهريار اماني 2،محمد يزداني 3

واژه هاي كليدي :مديريت انرژي الكتريكي، نيروگاه هيبريدي ، الگوريتم اجتماع ذرات
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تحليل انرژي سيستم انتقال نور خورشيد توسط فيبر نوري
(5 فروردین 1393)
روح الله فيروزآبادي 1، علي اكبر عالم رجبي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
زيرساخت ها، الزامات و برنامه ريزي آينده نگر جهت اتصال خودروهاي الكتريكي به شبكه توزيع در ساختار شبكه هوشمند
(5 فروردین 1393)
پژمان خزايي 2و 1، سيد محمد صاد قزاده

شبكه هوشمند ،V2G، كليد واژه - خودرو الكتريكي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
يش بيني تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل با استفاده از شبكه هاي عصبي - مطالعة موردي در ايران
(16 دی 1392)
محمدباقر منهاج، عاليه كاظمي ، حامد شكوري گنجوي، محمدرضا مهرگان ، محمدرضا تقي زاده

تابستان 1389

كليدواژه ها: تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل، پيش بيني، شبكه هاي عصبي، الگوريتم پس انتشار.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مدل سازي بي ثباتي قيمت نفت خام سبک ايران
(16 دی 1392)
فصلنامه پژوهشها و سياسته اي اقتصادي

سال هفدهم، شماره 53 ، بهار 1389 ،

نظر دهمرده

دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان

فرشيد پورشهابي

کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه سيستان و بلوچستانواژه هاي کليدي: نفت خام، بي ثباتي، مدل واريانس ناهمساني شرطي خود رگرسيون تعميم يافته GARCH
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي پديده نفرين منابع طبيعي در کشورهاي صادرکننده نفت و تأثير حضور در اوپک بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو آن
(16 دی 1392)
دکتر محسن ابراهيمي و محمد سالاريان

77 - فصلنامه اقتصاد مقداري (;بررسيهاي اقتصادي سابق)، دوره 6، شماره 1، بهار 1388 ، صفحات 100

کيدواژههاي کليدي: درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي، کشورهاي صادرکنندهي نفت، مکانيسمهاي اثرگذاري، نفرين منابع طبيعي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي جنبه هاي اقتصادي مصرف انرژي در سيستمهاي آبياري تحت فشار
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

مهندس شجاعت زارع

کلمات کليدي: انرژي ، خراسان رضوي،آبياري تحت فشار ، رگرسيون

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
معماري سنتي ايران در پناه باد- رهنمودي بر کاربرد انرژيهاي پاک
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

حسنا ورمقاني

واژه هاي کليدي: انرژيهاي پاک، معماري سنتي، باد، آسباد، بادگير
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
کاربرد مواد نانو ساختار براي تبديل و ذخيره سازي انرژي
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

عباس راعي تبار 1، حامد حسين زاده*،

واژه هاي کليدي: تبديل انرژي، تکنولوژي، ذخيره سازي انرژي، محيط زيست، مواد نانو ساختار
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
کاربرد نانوتکنولوژي در بهينه سازي و صرفهجويي در مصرف انرژي
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

نيلوفر نوروزي

لغات کليدي: نانوتکنولوژي، نانوماشينها، ماشين بيومولکولي، صرفهجويي در انرژي، بهينهسازي انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مدل سازي ترازنامه و جريان انرژي ايران جهت مطالعه اثر استفاده از انرژي زمين گرمايي بر جريان انرژي در 20 سال آينده
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

الناز پوربافراني* 1،احسان رسولي 0،فاطمه جهانباني اردکاني

واژه هاي کليدي: ترازنامه انرژي، مدل سازي، LEAP ، نمودار جريان انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
برآورد تقاضاي انرژي در 20 سال آينده با سناريو هاي مصرف توسط نرم افزار LEAP
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

آرش فرزانه*، 1، نفيسه هوشيار 0، الناز پوربافراني 3 ، مرتضي محمدي اردهالي

واژه هاي كليدي: برآورد تقاضاي انرژي ، نرم افزار LEAP ، اسپليت خورشيدي ، سيستم هاي کنترل هوشمند موتورخانه
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تحقق توسعه پايدار با رويکردي به آموزش معماري و توسعه تکنولوژي پايدار
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392

عيلرضا زرين وفا

معماري پايدار، توسعه پايدار، آموزش، محيط زيست، تکنولوژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
شناسايي و تاکيد بر ارزش استفاده از انرژي پاک و بررسي مزاياي استفاده از بيوانرژي نسبت به انواع ديگر انرژي
(18 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک 5 ارديبهشت 1392
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ارائه راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي
(17 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

حميدرضا سمواتي*، 1، عليرضا حبيبيان 2 ، ميثم مستقيميان

كلمات كليدي: صرفه جويي، مصرف انرژي، راهكارها، جديد، بهينه سازي، بالا بردن فرهنگ عامه
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
معرفي و بررسي انواع آبگرمکن هاي خورشيدي
(17 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

فتاح نظري*، 1، سجاد رضايي 2، مرزبان صفري

واژه هاي کليدي: آبگرمکن خورشيدي پمدار، آبگرمکن خورشيدي ترموسيفون، انواع مخازن ذخيره، سيستم باز،

سيستم بسته.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
انواع کلکتور هاي خورشيدي
(17 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

فتاح نظري*، 1، مرزبان صفري 2، سجاد رضايي

واژه هاي کليدي: راه هاي افزايش راندمان کلکتورها، کلکتور سهموي، کلکتور صفحه تحت، کلکتور لوله خلاء، کلکتور متحرک.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تاثير برنامه هاي توسعه بر شدت مصرف انرژي در ايران
(17 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک  5 ارديبهشت 1392

دکتر مريم لشگري زاده 1 ، الهام جعفري ايرواني مقدم

واژه هاي كليدي: برنامههاي توسعه، شدت مصرف انرژي،رشد اقتصادي، تكنيک OLS 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
پيک نفت و لزوم استفاده از انرژي هاي نو
(17 اردیبهشت 1392)
اولين همايش انرژي هاي نو و پاک

  5 ارديبهشت 1392

ناهيد چشمه قصاباني

کليد واژه : پيک نفت، انرژي نو، پايان نفت، انرژي، جايگزين نفت
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
جمعه 17 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 51 مرتبه نمایش این صفحه: 51 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2403 مرتبه نمایش کل سایت: 2431 مرتبه