برنامه ريزي انرژي برمبناي نيروگاه هاي بادي توسط نرم افزار LEAP براي 20سال آينده
(10 آذر 1393)
کليدواژه

برنامه ريزي انرژي، نرم افزار LEAP، سناريوي توليد، نيروگاه بادي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي مشوقهاي مورد استفاده انرژيهاي تجديدپذير براي حمايت از توليد برق در جهان و رتبه بندي آنها در ايران
(10 آذر 1393)
کليدواژه

انرژي تجديدپذير، برق، مشوق هاي حمايتي ايران
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
جايگاه علمي ايران در قلمرو مهندسي باد در فيزيک ساختمان
(9 آذر 1393)
کليدواژه

توليد علم، انرژي هاي تجديدپذير، مهندسي باد، فيزيک ساختمان
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
روشي نوين براي توليد انرژي برق بادي در زاهدان- ايران
(9 آذر 1393)
منابع انرژي تجديدپذير، تکنولوژي اينولکس، نرم افزار Homer، نيروگاه بادي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
طراحي و محاسبات سيستم تامين گرمايش يک خانه خورشيدي با شرايط آب و هوايي يزد
(9 آذر 1393)
کليدواژه

انرژي خورشيدي، بار حرارتي، عايق، ديوار TSW، گردآورنده خورشيدي، زمان بازگشت سرمايه
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
آناليز فني و اقتصادي استفاده از انرژي تجديدپذير در قطارها در ايران
(9 آذر 1393)
کليد واژه

انرژي تجديد پذير، پيل سوختي، فناوري نوين، قطار، کاهش آلودگي، باتري ليتيوم
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
توليد انرژي پايدار و پاک با اتوماتيک سازي فرايند توليد بيوگاز
(9 آذر 1393)
کليد واژه

اتوماتيک سازي، بيوگاز، تصفيه فاضلاب، پايش لحظه اي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تعيين زواياي بهينه جنوبي و افقي کلکتورهاي خورشيدي در شهر يزد
(9 آذر 1393)
کليد واژه

انرژي خورشيدي، کلکتور، شار تشعشعي، زاويه بهينه
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
ارزيابي فني کاربرد توربينهاي بادي کوچک براي تأمين انرژي مورد نياز گلخانه هاي کشاورزي در شهرستان ساوه
(28 آبان 1393)
کلمات کليدي:

گلخانه، سيستم هاي گرمايشي، انرژي هاي تجديد پذير، انرژي بادي، ساوه، توربين بادي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
متدلوژي تدوين طرح جامع انرژي هاي تجديدپذير
(21 مهر 1393)
کليد واژه : برنامه جامع ، انرژي هاي تجديدپدير ، سبد پروژه ها ، تصميم گيري چند معياره
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي راهبردهاي توسعه انرژي بادي در كشور
(5 فروردین 1393)
علي زارعي: شركت مهندسي و خدمات حفاري سروك كيش

ليلا ميرحسيني: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اهيت نظام فناورانه نوآوري انرژي خورشيدي در ايران
(5 فروردین 1393)
علي زارعي

شركت مهندسي و خدمات حفاري سروك كيش ، مدير امور حقوقي و قراردادها

ليلا ميرحسيني

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

واژه هاي كليدي: نظام ملي نوآوري، كاركردهاي نظام نوآوري، زنجيره ارزش انرژي خورشيدي

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
جايگاه انرژي هاي تجديدپذير جهت نيل به توسعه پايدار با محوريت اقتصاد سبز در جمهوري اسلامي ايران
(5 فروردین 1393)
لعبت تقوي 1

مجيد عباسپور

كلمات كليدي: انرژي، چشم انداز، برنامه هاي توسعه، چالش ها و سياستها

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
سياست هاي انرژي وتأثير آن بر توسعه انرژي هاي تجديدپذير
(5 فروردین 1393)
غلامرضا پيراسته

، علي اشرفي زاده دزفولي b ، محمد مهدي صالحيكليد واژه: توسعه پايدار،فن آوري انرژي هاي تجديدپذير، سياست هاي انرژي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
سنجش توان باد فراساحلي و بهرهگيري آن در فرايند انرژي تبديل پذيردر آبهاي ايران
(5 فروردین 1393)
بويه –توان موج و باد فراساحلي–انرژي تجديدپذير- توربين
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تشخيص حالت جزيره اي و تاثير ريز شبكه بر قابليت اطمينان توسط شبكه هاي هوشمند در منابع انرژي تجديدپذير باد
(5 فروردین 1393)
ابوالفضل قنبرزاده 1 ، سامان سعيدي اصل 2، نويدتقي زادگان كلانتري

كلمات كليدي : شبكه هوشمند ، قابليت اطمينان، جزيره شدن، ريز شبكه ،تجديدپذير
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اتصال مزارع بزرگ بادي به شبكه قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعيتهاي انرژي باد
(5 فروردین 1393)
پيمان نظري 1، حمدي عبدي 2

واژه هاي كليدي: برنامه ريزي سيستمهاي قدرت، توسعه خطوط انتقال ، روش تخمين نقطه، نيروگاه بادي،

عدم قطعيت، الگوريتم ژنتيك
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي اقتصادي استفاده از سيستمهاي فتوولتائيك
(5 فروردین 1393)
حسين فياضي 1، مهدي موسوي بادجاني 2

واژه هاي كليدي: طراحي مدل، سيستم هاي فتوولتائيك، سرمايه گذاري متغير، برآورد هزينه، صرفه اقتصادي
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي برق رساني به روستاهاي دورافتاده(با محوريت شهرستان كهگيلويه) با استفاده از سيستم هاي فتوولتائيك
(5 فروردین 1393)
حسين فياضي 1، مهدي موسوي بادجاني 2

واژه هاي كليدي: منابع تجديدپذير، سيستم فتوولتائيك، برآورد مصرف، روستاهاي دورافتاده، نرم افزار PVsyst
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مقايسه استحصال و استفاده از انرژي خورشيدي در سرزمين آفتاب (ايران) و آلمان
(5 فروردین 1393)
1 منصوره صحرائي خاوه 1

-2 زينب سادات رضوي

واژگان كليدي: انرژي خورشيدي، منابع تجديد پذير ، توانمندي انرژي خورشيد، ايران،آلمان.
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
جمعه 17 مرداد 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 49 مرتبه نمایش این صفحه: 49 مرتبه
  بازدید کل سایت: 2378 مرتبه نمایش کل سایت: 2406 مرتبه